Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konkurs ofert

Garwolin, dnia 01.03.2013 r.

OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach
25 – 27 lutego 2013 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniach 25-27 lutego 2013 r. na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku wyłoniono następujących oferentów:

Więcej…

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Zarządzenie Nr 4/2013

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z uchwałą XIV/125/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promowania zdrowego stylu życia,
  3. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (wzor_oferty2013.doc)Wzór oferty120 Kb

Więcej…

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin dla organizacji pozarządowych

- nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku ogłoszonych przez Gminę Garwolin.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Formularz zgłoszenia.doc)Formularz zgłoszenia42 Kb

Więcej…

 

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 22-24 marca 2011r.,w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2011r.

Garwolin, dnia 28.03.2010r.

 

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych w 2011 roku wyłoniono następujących oferentów:

Poprawiony (piątek, 15 kwietnia 2011 18:52)

Więcej…

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 6/2011

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 24 lutego  2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w  2011 roku

Poprawiony (niedziela, 03 kwietnia 2011 19:54)

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama