Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nazwa sprawy

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa prawna

 

 

- Ustawa 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2013r, poz. 1397)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z2012r. poz.1282 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

 

 

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- kartę informacyjną przedsięwzięcia - 3 egz. podpisane przez opracowującego + 1 egz. CD, w przypadku przedsięwzięć zakwalifikowanych zgodnie mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 3 egz. podpisane przez opracowującego + 1 egz. CD, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie

Opłaty

 

 

- za wydanie decyzji 205 zł (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część I pkt 45 Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

- za pełnomocnictwo 17,00 zł (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część IV Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Grzegorz Góźdź – Specjalista ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2013 09:24)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama