OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA "Zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin

Ogłoszenie nr 321178 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 3177947-2016
Data: 05/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gminapl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego do 30.11.2016 r. Dostawa sprzętu pożarniczego do 31.10.2016 r.
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu pożarniczego do 30.11.2016 r. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w stepowaniu Data: 13/10/2016, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w stepowaniu Data: 17/10/2016, godzina 10:30

 

 
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama