Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.8.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Unin Kolonia, gm. Garwolin”.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. została wydana na wniosek Gminy Garwolin decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Unin Kolonia, gm. Garwolin”.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 - 1530.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach: Unin Kolonia i Stary Puznów, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

 

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Marcin Kołodziejczyk

Poprawiony (wtorek, 30 sierpnia 2016 11:14)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama