Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.16.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 14 listopada 2016 roku

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.11.2016 r., zostało wszczęte na wniosek firmy KR RECYCLING Sp. o.o., Spółka komandytowa z/s Wola Rębkowska ul. Krótka 13, 08-410 Garwolin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: utworzeniu punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w części istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanym na terenie działki o nr ewidencyjnym 963, położonej przy ul. Krótkiej 13 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin.

Poprawiony (poniedziałek, 14 listopada 2016 14:21)

Więcej…

 

Obiweszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na budowie trybun wolnostojących dla Zespołu Szkół im.

alt

Więcej…

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych - rozgraniczenia

                        Garwolin, dnia 2016.10.19

KS 6830.6.2016

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

  Wójt Gminy Garwolin oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Taluba oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 399 i 398 stanowiące własność osób prywatnych.

  Postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte zostało postanowieniem z dnia 19 października 2016r, Nr KS 6830.6.2016.

Poprawiony (środa, 19 października 2016 13:44)

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.10.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 17 października 2016 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 17 października 2016 r. została wydana na wniosek Gminy Garwolin decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”.

Poprawiony (wtorek, 18 października 2016 11:57)

Więcej…

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin

0116 0001

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama