Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6540.2.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 14 marca 2014 roku

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) w powiązaniu z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.03.2014 r., zostało wydane postanowienie o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusza Osieck (598) przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Osieck, Sobienie Jeziory, Celestynów, Karczew, Garwolin, Pilawa, Wilga, Góra Kalwaria, Warka i Magnuszew w województwie mazowieckim. Podmiotem podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Państwowy Instytut Badawczy – Państwowy Instytut Badawczy.

Poprawiony (poniedziałek, 17 marca 2014 13:08)

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.17.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 5 lutego 2014 roku

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

zawiadamiam

że w dniu 05.02.2014 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont linii 110 kV Kozienice – Garwolin (obejmujące odcinek od słupa nr 111 – dz. nr 472 położona w miejscowości Ruda Talubska do słupa nr 131 – włącznie z działką nr 391/17 położoną w miejscowości Czyszkówek, gm. Garwolin).

Poprawiony (piątek, 07 lutego 2014 14:53)

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.16.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 15 stycznia 2014 roku

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) w powiązaniu z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.07.2013 r., zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji do zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów prowadzonej przez firmę Ekolider Jarosław Wyglądała na działkach nr 166/1 i 166/2 położonych w miejscowości Lucin, gm. Garwolin.

Poprawiony (czwartek, 16 stycznia 2014 13:23)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Garwolin, dnia 30.07.2013r.

TIP.6733.4.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.647 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 267)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

 

Poprawiony (czwartek, 01 sierpnia 2013 08:01)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 23.04.2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

TIP.6733.2.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 23.04.2013r.

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 47/1 i 49/1 we wsi Lucin, gm. Garwolin.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. została wydana na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Mińsk Mazowiecki, z pełnomocnictwa Marcina Kranz „KRANZ-GAZ”, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinak sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 47/1 i 49/1 we wsi Lucin, gm. Garwolin.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama