Skład osobowy

 1. Dziak Jerzy
 2. Gora Tadeusz
 3. Kasprzak Mirosław
 4. Kot Grzegorz
 5. Krupa Waldemar
 6. Makulec Bernard
 7. Malitka Marcin
 8. Pluta Iwona
 9. Pyza Katarzyna
 10. Rosa Marcin
 11. Sikora Violetta
 12. Wirtek Paweł
 13. Zawadka Albert
 14. Żołądek Małgorzata
 15. Żurawek Piotr

Poprawiony (piątek, 04 września 2015 11:51)

 

Kompetencje Rady Gminy

 • uchwalanie Statutu Gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym, oraz sekretarz gminy - na wniosek Wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy ,rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielanie absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 •  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczajacych zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 
 1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta, 
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko terminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym, 
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy, 
 6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, 
 7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta, 
 8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw,zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 
 9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń dzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy,
 • rada gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną,
 • rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących,
 • odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczących,
 • powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalajac przedmiot działania oraz skład osobowy.


 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama