Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

KS.6220.17.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 5 lutego 2014 roku

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

zawiadamiam

że w dniu 05.02.2014 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont linii 110 kV Kozienice – Garwolin (obejmujące odcinek od słupa nr 111 – dz. nr 472 położona w miejscowości Ruda Talubska do słupa nr 131 – włącznie z działką nr 391/17 położoną w miejscowości Czyszkówek, gm. Garwolin).

W związku z powyższym z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapoznać się można w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 - 1530.       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach: Czyszkówek, Lucin-Natalia, Ruda Talubska gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Tomasz Łysiak

Poprawiony (piątek, 07 lutego 2014 14:53)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama