Wpis do działalności regulowanej (zmiana wpisu)

Nazwa sprawy

Wpis (zmiana wpisu) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garwolin

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1829 z późn. zm.).

-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin – załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XV/120/2016 z dnia 30 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 9111, z dnia 25 października 2016 r.).

Wymagane dokumenty

-Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

-Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

-Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

- 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).

- 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

- 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

- 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

- 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

- Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy dot. opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Grzegorz Góźdź – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Oświadczenie.doc)Oświadczenie28 Kb
Pobierz (wniosek o wpis do rejestru działalnosci gospodarczej.doc)Wniosek o wpis do rejestru42 Kb
Pobierz (wniosek o zmianę wpisu.doc)Wniosek o zmianę wpisu41 Kb
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama