Wpis do działalności regulowanej (zmiana wpisu)

Nazwa sprawy

 

 

Wpis (zmiana wpisu) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garwolin

Podstawa prawna

 

 

-         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.).

-         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1282 z późn. zm.).

-         Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).

-         Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

-         Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

-         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

-         Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin – załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XIV/127/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 2391, z dnia 27 grudnia 2012 r.).

Wymagane dokumenty

 

 

-         Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

-         Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

-         Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 

 

- 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).

- 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

- 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

- 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

- 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

- Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy dot. opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Grzegorz Góźdź – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Oswiadczenie.doc)Oświadczenie28 Kb
Pobierz (wniosek o wpis do rejestru dzilalnosci gospodarczej.doc)Wniosek o wpis42 Kb
Pobierz (wniosek o zmiane do wpisu.doc)Wniosek o zmianę wpisu41 Kb
 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama