OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spis treści
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne
alt
alt
alt
Wszystkie strony

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.), Zamawiający – Gmina Garwolin – przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących procedury postępowania przetargowego wraz z wyjaśnieniami.

 

 1. 1.Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

ODP. Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przez Wykonawcę muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać obowiązujące przepisy.

 

 1. 2.W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1 .

 

ODP. Inwestor na etapie prowadzenie prac budowlanych określi jaka dokumentacja ma być przekazana dla konkretnych wyrobów budowlanych.

 1. 3.Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga od Wykonawców podania danych dotyczących podwykonawców oraz ich doświadczenia skoro zgodnie z art. 36 ust- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych może jedynie nazwę części namówienia, którą, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Odp. Zgodnie z załącznikiem nr. 6 do SIWZ Wykonawca składa tylko informację o Rodzaju, zakresie i wartość robót, które mają zostać podzlecone.

 1. 4.Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty kopii uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami skoro zgodnie z art. 25 ust., 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, może jedynie oświadczenie, że osoby, które będą, uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Odp. Wykonawcy do oferty załączają jedynie oświadczenie, że osoby, które będą, uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

 1. 5.Prosimy o zamieszczenie na strome Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej

Odp. Zamieszczono na stronie

 

 1. 6.Prosimy o podanie warunków technicznych odbudowy dróg gminnych, grubości warstw oraz szerokości odbudowy.

Odp. Wykonawca przywróci drogę do stanu pierwotnego. Szerokość odtworzenia będzie uzależniona od szerokości uszkodzenia.

 1. 7.Prosimy o informację czy w przedmiocie zamówienia jest przewidziana wycinka drzew, jeśli tak to po czyjej stronie są opłaty administracyjne oraz prosimy o zamieszczenie dokumentacji dendrologicznej.

Odp. Nie jest przewidziana.

Jeśli jednak zajdzie konieczność wycinki drzew, wszystkie koszty poniesie Wykonawca. Procedurę pozwalającą na wycięcie drzew przeprowadzi Inwestor.

 1. 8.Czy w zakresie zamówienia jest przełączenie posesji do kanalizacji?

Odp. Tak

 

 1. 9.Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów studni rewizyjnych z uwagi na rozbieżności między rysunkami a opisem technicznym.

Odp. Parametry studni w przypadku rozbieżności przyjąć zgodne z opisem.

 1. 10.Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, jeśli tak prosimy o podanie jednostkowych stawek?

Odp. Nie

 1. 11.Prosimy o podanie parametrów pomp w przepompowniach sieciowych.

Odp. Karty katalogowe pomp w załączeniu na stronie.

 1. 12.Prosimy o zamieszczenie warunków technicznych zarządcy drogi na wykonanie zjazdu do P2.

 

Odp. Zjazd z drogi do pompowni musi spełniać poniższe wymagania:

- szerokość jezdni 3,5 m

- nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R 5,0 m.

- kąt przecięcia osi zjazdu z osią drogi powinien być zbliżony do 90°,

- w celu zapewnienia ciągłości odwodnienia drogi, pod zjazdem w istniejącej linii rowu przydrożnego należy wykonać przepust rurowy Ø 0,4 m zakończony od strony wlotu i wylotu ściankami czołowymi.

 1. 13.Niezgodność długości przewiertów fi 356 i fi 114 dokumentacji projektowej z przedmiarami.

 

Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Różnica może wynikać z faktu że projekt na odcinku S0 – S11 został zrealizowany.

 1. 14.Zgodnie z zapisami SIWZ [Rozdział III (Istotne postanowienia umowy) § 10 pkt. 5]: „[...] Faktury przejściowe wystawiane będą za wykonany etap robót, po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru robót, wraz z wymaganymi dokumentami".

W rozdział I SIWZ (Informacje ogólne) pkt. 5. Zamawiający określa wymagany termin realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych etapów (Etap I - realizacja do 31.03.2013 r., Etap II - realizacja do 30.10.2014 r.).

Prosimy o potwierdzenie, ze etapy wymienione w § 10 pkt- 5 (do fakturowania) są tożsame z etapami realizacji przewidzianymi w Rozdziale I pkt. 5 SIWZ.

W przypadku, gdy nie są tożsame, prosimy o potwierdzenie, że fakturowanie przejściowe będzie możliwe po wykonaniu części zamówienia wydzielonych przez Wykonawcę w harmonogramie.

ODP: Etapy nie są tożsame. Potwierdzamy, że fakturowanie przejściowe będzie możliwe po wykonaniu części zamówienia wydzielonych przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Dopuszczone jest fakturowanie częściowe w każdym z etapów wskazanych w rozdziale I SIWZ (Informacje ogólne) pkt. 5.


14. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej brakującej dokumentacji między innymi: charakterystycznych parametrów oraz rysunków Przydomowych Przepompowni Ścieków.

ODP: Załączono na stronie Zamawiającego.

 

15. Prosimy również o podanie grubości warstw nawierzchni, które należy odtworzyć w pasie drogi gminnej. Jak również rodzaj i grubość kostki betonowej z jakiej należy wykonać odtworzenie wjazdów. Kolejno proszę podać jaka jest szerokość pobocza i rowu przydrożnego.

 

ODP: Wykonawca ma odtworzyć drogi do stanu z przed realizacji Przedsięwzięcia.

Kostka betonowa grubości 8 cm, przystosowana do wbudowania we wjazdach.

Szerokość pobocza i rowu przydrożnego zmienna zgodna z projektem zagospodarowania terenu. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję w terenie.

 

16. Prosimy o podanie wymiarów wjazdów z nawierzchni betonowych i asfaltowych (szerokość, grubość poszczególnych warstw).

ODP: Wjazdy istniejące o różnych wymiarach i różnej konstrukcji. Wykonawca wycenia na podstawie wizji w terenie.

Pytanie 4

 

17. Prosimy o podanie wymiarów chodnika w pasie drogi powiatowej (szerokość) oraz specyfikacje materiału z którego będzie odtworzony chodnik.

 ODP: Szerokość chodnika – 2,0 m. Odtworzenie chodnika z kostki betonowej.

18. W wyniku oględzin w terenie oraz po zapoznaniu się z dokumentacja geologiczną stwierdzamy że 80 % kanalizacji wymaga odwodnienia igłofiltrami. Przedmiar obejmuje około 50 %. Ponadto ilość godzin pompowania przewidziana w przedmiarze jest przynajmniej dwukrotnie zaniżona.

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie odwodnienia według faktycznie wymaganej ilości montowanych igło filtrów oraz godzin pompowania według dziennika pompowania?.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozliczenia.

 

19. Lokalizację głównych ciągów kanalizacji w ponad 80% zaprojektowano w poboczach dróg asfaltowych w małej odległości od ich krawędzi. Przy takiej lokalizacji prowadzenie robót ziemnych w gruntach wymagających odwodnienia spowoduje uszkodzenie asfaltu na odcinku około 5000 mb (5000 m2). Czy Zamawiający uzna te roboty jako roboty dodatkowe ?. ( Umowa § 7 pkt.4 a,b)

 

ODP: Zamawiający nie uzna w/w za roboty dodatkowe.

20. Na odcinku około 100 mb występuje kolizja z drzewami.

Czy Zamawiający posiada zgodę na ich usunięcie i na czyj koszt to nastąpi?

 ODP: Jeśli zajdzie konieczność wycinki drzew, wszystkie koszty poniesie Wykonawca. Procedurę pozwalającą na wycięcie drzew przeprowadzi Inwestor.


21. W przedmiarze robót użyto niewłaściwej podstawy wyceny do robót ziemnych.(do koparek przedsiębiemych nie mających zastosowania przy tego typu robotach) o niekorzystnych normach dla Wykonawcy. Czy Zamawiający wniesie korektę?

 ODP: NIE

22. Czy Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę?

ODP: TAK

 

23. Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenia na budowę obejmującej przedmiot zamówienia.

 ODP: Załączono na stronie Zamawiającego

24. Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

ODP: Załączono na stronie Zamawiającego

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku realizacji inwestycji nie jest konieczna wycinka drzew i krzewów.

 ODP: Inwestor nie może wykluczyć konieczności wycinki drzew i krzewów. Jeśli zajdzie konieczność wycinki drzew, wszystkie koszty poniesie Wykonawca. Procedurę pozwalającą na wycięcie drzew przeprowadzi Inwestor.

26. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi drzewami i krzewami zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83. pkt. 1, i Art. 84. pkt. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego,

 

ODP: Procedurę pozwalającą na wycięcie drzew przeprowadzi Inwestor.


27. W przypadku, gdy odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz poniesienie związanych z tym opłat administracyjnych będzie po stronie Wykonawcy - prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w związku z kolizją z inwestycją będącą, przedmiotem niniejszego przetargu, a w szczególności podanie:

-nazw gatunków drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,

-wieku drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki,

-obwodu pni drzew, przeznaczonych do wycinki, mierzonych na wysokości 130 cm,

-wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

-stanu zdrowotnego drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,

-numerów wszystkich działek, na których znajdują się drzewa lub krzewy przczone do wycinki.

-informacji w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić opłaty Z tytułu wycinki,

Niesprecyzowanie przedmiotu przetargu o powyższe dane uniemożliwia obliczenie opłat za usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

 

ODP: Nie będzie po stronie Wykonawcy

 28. W opisie techniczny«* w punkcie 9 Technologia Robót jest zapis:

W pasie drogi powiatowej roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z opinią i decyzją wydaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie.”

Prosimy o udostępnienie tej decyzji celem prawidłowego skalkulowania kosztów prowadzenia robot.

ODP: Decyzja w załączeniu na stronie Zamawiającego

 

29. Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

ODP: Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


30. Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek, na których została zaprojektowana trasa przewodów kanalizacyjnych?

ODP: Zamawiający posiada zgody właścicieli działek.

 

31. Czy w gminie Garwolin istnieje obecnie system monitoringu przepompowni ścieków do którego należy wpiąć nowo wybudowane pompownie? Jeśli tak to prosimy o podanie nazwy i adresu Producenta funkcjonującego już w Gminie Garwolin systemu sterowania i powiadamiania pompowni ścieków.

ODP: W Gminie Garwolin istnieje system monitorowania oparty na technologii GPRS firmy Metalchem.

 

32. Po dokonanej wizji lokalne; na zlewni do Oczyszczalni Ścieków stwierdzamy że do odtworzenia będzie kilkadziesiąt metrów wjazdów z kostki, o nawierzchni betonowej, przepustów pod wjazdami na posesj. W przedmiarach tej zlewni do odtworzenia jest jedynie 18 metrów wjazdu z kostki. Podobnie sytuacja ma się na pozostałych zlewniach. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności.

 

ODP:Różnica dla Zlewni do Oczyszczalni Ścieków może wynikać z faktu, że projekt na odcinku S0 – S11 został zrealizowany i nie jest objęty obecnym postępowaniem przetargowym.

Ponadto odtworzenie wjazdów i przepustów zostało również ujęte w pozycji przedmiaru „Odtworzenie pobocza drogi i rowu przydrożnego”.


33. Prosimy o zamieszczenie w SIWZ warunków technicznych odtworzenia nawierzchni dróg asfaltowych.

ODP:


34. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy Ze pompownia PI zlokalizowana jest w bardzo bliskiej odległości od stawu stanowiącego własność prywatną. Aby posadowić tę przepompownię należało będzie bardzo intensywnie odwodnić teren za pomocą igłofiltrów bądź studni oraz użyć ścianek szczelnych. Kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne obniżenie zwierciadła wody w pobliskim stawie i straty wynikłe z tego tytułu?

ODP: Inwestor

 

35. Prosimy O podanie miejsc zrzutów wody z odwodnień terenu dla poszczególnych ulic. Czy Zamawiający jest w posiadaniu operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów?

ODP: Zrzut wody należy przewidzieć do rowów przydrożnych.

Nie przewiduje się żeby zasięg leja depresji wykroczył poza granice terenu działek na którym będą prowadzone roboty budowlane, w związku z czym Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego.

36. Prosimy o podanie dokładnego opisu jakie włazy należy przyjąć do wyceny (żeliwo szare czy sferoidalne, czy dopuszczalne są włazy z wypełnieniem betonowym, rodzaj zamknięcia, zawias itp.)?

ODP: Zwieńczenie studzienek inspekcyjnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:200. W drogach, wjazdach zwieńczenie D400, w terenach zielonych B125. Nie dopuszcza się stosowania włazów z wypełnieniem betonowym.

37. Po dokonanej wizji lokalnej stwierdzamy że w wielu miejscach w bliskiej wręcz nienormatywnej odległości od trasy planowanej kanalizacji stoją słupy średniego i niskiego napięcia, które niejednokrotnie są w złym stanie technicznym, Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii i decyzji na temat technologii i warunków prowadzenia robót wydanych przez odpowiedni Zakład Energetyczny? Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie.

ODP: Uzgodnione przez Zespół do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

 

38.Czy Zamawiający dopuszcza układanie rurociągu grawitacyjnego i ciśnieniowego w jednym wykopie?

ODP: Tak


39. Czy w przypadku konieczności wykonania wymiany gruntu Zamawiający wskaże miejsce wywiezienia i składowania materiału nie nadającego się do ponownego wbudowania?

ODP: Tak

40. Prosimy o podanie jaka jest przyjęta w przedmiarach robót szerokość odtwarzanych nawierzchni.

ODP: Szerokość 1,2 m

41. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz.U.2000.114.1195, prosimy do niżej wymienionych pozycji zastosować zgodnie z katalogiem Nr 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach odpowiednie pozycje KNR wraz z odpowiadającymi im jednostkami miar. Zaproponowana przez autora kosztorysu podstawa : „Analiza indywidualna” uniemożliwia właściwą wycenę pozycji, a co za tym idzie wartości całego zadania.

Podstawa

Opis i wyliczenia

i.«".

Analiza

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej na długości 275 m

m

Analiz

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowej asfaltowej w pasie drogi gminnej na długości 870 m

m

Analiza

indywidualna

Wykonanie zjazdu i opracowanie projektu zjazdu z drogi powiatowej do pompowni

kpi

Analiza

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie wjazdów z nawierzchni betonowych i asfaltowych na długości 36 m

m

Analiza

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie wjazdów z kostki betonowej na długości 20 m

m

Analiza

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej na długości 660 m

ni

Analiza

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie wjazdów z nawierzchni betonowych i asfaltowych na długości 30 m

m

Analiza

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie wjazdów z kostki betonowej na długości 15 m

ni

Analiza

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowej asfaltowej w pasie drogi gminnej na długości 220 n»

m

Analiza

indywidualna

Rozebranie i odtworzenie wjazdów z kostki betonowej na długości 18 m

m

Analiza

indywidualna

Rozebranie i naprawa wjazdów z kostki betonowej na długości 12 m

m

Analiza

indywidualna

Odtworzenie pobocza drogi i rowu przydrożnego

m

 

ODP: Przywołane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego zostało uchylone dnia 2 marca 2004 r.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej możliwa jest wycena zadania.

42. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp lub sterowania przepompowni ścieków o parametrach równoważnych ale innych producentów niż podane w projekcie budowlanym?

ODP: TAK.

Przed wbudowaniem należy uzgodnić z Inwestorem.

43. Prosimy o zamieszczenie na stronic internetowej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy istniejącego wodociągu PYC oraz istniejących przyłączy wodociągowych w rurze osłonowej ze względu na kolizję z proj, kanałem sanitarnym.

ODP: Inwestor nie posiada takiej dokumentacji.

Na tym etapie nie ma możliwości ustalenia w którym miejscu będzie kolizja budowanej kanalizacji z wodociągiem, wobec czego założono tylko ich ilość.

44. Zgodnie z przedmiarami oferent powinien wycenić zabezpieczenie wykopów zgodnie z projektem organizacji ruchu i przepisami BHP oraz wykonanie oznakowania wg projektu organizacji ruchu. Czy Zamawiający posiada opracowany już projekt organizacji ruchu? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie go na stronie internetowej, ponieważ w innym przypadku wycena w/w pozycji jest niemożliwa.

ODP: Inwestor nie posiada projektu organizacji ruchu. Opracowanie projektu będzie należało do Wykonawcy robót. Pozycję można wycenić na podstawie wcześniej wykonanych robót.

45. Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu na trasie projektowanego kanału sanitarnego?

ODP: Tak

46. W przypadku odtworzenia wjazdów i chodników z kostki betonowej czy Zamawiający przewiduje ponowne użycie materiału z rozbiórki, jeśli tak to w ilu procentach.

ODP: Tak.

Procentowe określenie materiału do ponownego wykorzystania na tym etapie szacuje Wykonawca.

47. Prosimy o zamieszczenie na strome internetowej dokumentacji technicznej dotyczącej odtworzenia pobocza drogi i rowu przydrożnego.

ODP: Inwestor nie posiada takiej dokumentacji.

 

 Poprawiony (wtorek, 19 czerwca 2012 10:12)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama