Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garwolin

Spis treści
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garwolin
Rozdział 1. Zakres obowiązywania i zasięg terytorialny planu
Rozdział 2. System oznaczeń planu
Rozdział 3. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem
Rozdział 4. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenów
Rozdział 5. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane
Rozdział 6. Tereny i obiekty środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi podlegające ochronie oraz zasady tej ochrony
Rozdział 7. Tereny i obiekty podlegające ochronie zabytków i środowiska kulturowego oraz zasady ich ochrony
Rozdział 8. Tereny i obiekty podlegające ochronie ze względu na zagrożenie powodziowe
Rozdział 10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
Rozdział 11. Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

 

Uchwała Nr VI / 33 / 2007

Rady Gminy Garwolin

z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), w wykonaniu Uchwały Nr XIX/182/2001 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin, Rady Gminy Garwolin uchwala, co następuje:


Rozdział 1. Zakres obowiązywania i zasięg terytorialny planu

§ 1.1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin, zwany dalej planem.

2.      Plan wymieniony w ust. 1 obejmuje obszary w granicach administracyjnych gminy Garwolin, z wyłączeniem:

1)    obszarów wyznaczonych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XV/141/2001 z dnia 26 lutego 2001 r. obejmujących tereny wokół obwodnicy miasta Garwolin;

2)    obszarów posiadających aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr VII/151/2001 z dnia 27 kwietnia 2001r. obejmujący tereny eksploatacja kruszywa we wsi Sławiny;

3)    obszarów leśnych (ur. Huta) w obrębie geodezyjnym Wola Rębkowska;

4)    obszarów leśnych (ur. Miętne) w obrębie geodezyjnym Miętne;

5)    obszarów leśnych (ur. Unin) w obrębie geodezyjnym Unin Kolonia;

6)    innych obszarów gminy w szczególności obejmujących tereny gruntów rolnych, łąk i pastwisk oraz tereny zabudowy zagrodowej rozproszonej, a w szczególności nie będących terenami istniejącej i planowanej zwartej zabudowy, dróg publicznych, niektórych dróg wewnętrznych, terenami lasów, enklaw leśnych oraz terenami przeznaczonymi do zalesienia.

3.      Plan wymieniony w ust. 1 uwzględnia przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania i zabudowy spójne z polityką przestrzenną, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin zatwierdzonym uchwałą Nr XVI / 137 / 2000 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2000 r.

4.      Plan ustala podział obszaru gminy na 5 jednostek strukturalnych struktury funkcjonalno-przestrzennej, z głównymi ośrodkami obsługi ludności i rolnictwa:

1)    A – Miętne – obejmująca swym zasięgiem północno-wschodni obszar gminy, w granicach administracyjnych wsi: Miętne, Jagodne, Puznów Nowy, Puznów Stary;

2)    B – Wola Rębkowska – obejmująca swym zasięgiem środkowy obszar gminy ciągnący się pasem z północy na południe, w granicach administracyjnych wsi: Wola Rębkowska, Ewelin, Górki, Izdebnik, Krystyna, Parcele Rębków, Rębków, Stara Huta, Stoczek, Wilkowyja, Zakącie;

3)    C – Wola Władysławowska – obejmująca swym zasięgiem zachodni obszar gminy, w granicach administracyjnych wsi: Budy Uśniackie, Uśniaki, Władysławów, Wola Władysławowska;

4)    D – Ruda Talubska – obejmująca swym zasięgiem południowo-wschodni obszar gminy, w granicach administracyjnych wsi: Ruda Talubska, Sulbiny, Taluba;

5)    G – obejmująca pozostałe wsie, tj.: Czyszkówek, Lucin, Niecieplin, Sławiny, Unin Kolonia, korzystające z usług podstawowych w Garwolinie.

§ 2. Plan wymieniony w § 1 składa się z:

1)    ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy wyrażonych w formie tekstowej, stanowiących treść niniejszej uchwały;

2)    załącznika graficznego Nr 01 (informacyjnego), który jest integralną częścią uchwały, zawierającego tytuł opracowania, zespół autorski, wykaz rysunków, schemat rozmieszczenia rysunków oraz legendę do załączników mapowych;

3)    rysunku planu sorządzonego na mapach w skali 1:5000 i 1:2000, który jest integralną częścią uchwały i składa się z ponumerowanych załączników graficznych od Nr 1 do Nr 36:

a)    Jednostka strukturalna A:

Zał. Nr 1.         wieś Miętne 1/2,

Zał. Nr 2.         wieś Miętne 2/2,

Zał. Nr 3.         wieś Jagodne,

Zał. Nr 4.         wieś Puznów Nowy,

Zał. Nr 5.         wieś Puznów Stary,

b)    Jednostka strukturalna B

Zał. Nr 6.         wieś Wola Rębkowska 1/2,

Zał. Nr 7.         wieś Wola Rębkowska 2/2,

Zał. Nr 8.         wieś Ewelin,

Zał. Nr 9.         wieś Górki 1/2,

Zał. Nr 10.       wieś Górki 2/2,

Zał. Nr 11.       wieś Izdebnik,

Zał. Nr 12.       wieś Krystyna,

Zał. Nr 13.       wieś Parcele Rębków,

Zał. Nr 14.       wieś Rębków 1/4,

Zał. Nr 15.       wieś Rębków 2/4,

Zał. Nr 16.       wieś Rębków 3/4,

Zał. Nr 17.       wieś Rębków 4/4,

Zał. Nr 18.       wieś Stara Huta,

Zał. Nr 19.       wieś Stoczek,

Zał. Nr 20.       wieś Wilkowyja 1/2,

Zał. Nr 21.       wieś Wilkowyja 2/2,

Zał. Nr 22.       wieś Zakącie,

c)    Jednostka strukturalna C

Zał. Nr 23.       wieś Wola Władysławowska,

Zał. Nr 24.       wieś Budy Uśniackie,

Zał. Nr 25.       wieś Uśniaki,

Zał. Nr 26.       wieś Władysławów,

d)    Jednostka strukturalna D

Zał. Nr 27.       wieś Ruda Talubska,

Zał. Nr 28.       wieś Sulbiny 1/2,

Zał. Nr 29.       wieś Sulbiny 2/2,

Zał. Nr 30.       wieś Taluba 1/2,

Zał. Nr 31.       wieś Taluba 2/2,

e)    Jednostka strukturalna G

Zał. Nr 32.       wieś Czyszkówek,

Zał. Nr 33.       wieś Lucin,

Zał. Nr 34.       wieś Niecieplin,

Zał. Nr 35.       wieś Sławiny,

Zał. Nr 36.       wieś Unin Kolonia.

§ 3. Celem regulacji zawartych w planie jest:

1)    ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)    planistyczne uporządkowanie obszarów objętych planem.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

1)    przeznaczenie terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;

2)    linie rozgraniczające ulic, dróg i placów wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

3)    granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

4)    zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

5)    lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym również gabaryty obiektów, ich minimalne odległości od dróg, innych obiektów i stref, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

6)    zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7)    szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 5.1.     Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin;

2)    uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Garwolinie;

3)    rysunku planu – należy przez to rozumieć opracowane do niniejszej uchwały w skali 1:5000 i 1:2000 załączniki graficzne ponumerowane od nr 1 do nr 36;

4)    przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

5)    terenie – o ile z treści uchwały nie wynika inaczej, należy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi, o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz określony wyróżnikiem literowym określającym sposób jego użytkowania;

6)    liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć ściśle określone linie, które wyznaczają tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice, drogi i ciągi komunikacyjne;

7)    przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie w sposób określony ustaleniami planu;

8)    przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu;

9)    nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie określające minimalną odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni lub linii rozgraniczających oraz ograniczające tereny, w granicach których ustala się możliwość wznoszenia budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

10)  intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik określający stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji budynków istniejących i projektowanych w granicach działki budowlanej, do powierzchni tej działki;

11)  działce budowlanej – należy przez to rozumieć część terenu, która jest lub będzie wydzielona geodezyjnie, której cechy umożliwiają przeznaczenie jej pod zabudowę zgodną z przeznaczeniem tego terenu;

12)  zabudowie letniskowej – należy przez to rozumieć zabudowę przeznaczoną na indywidualne potrzeby związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną z wyłączeniem prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej;

13)  usługach – należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

14)  rzemiośle – należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub części służą do działalności polegającej na wytwarzaniu dóbr codziennego użytku, przy użyciu prostych narzędzi i maszyn, świadczeniu usług mających na celu naprawę i konserwację przedmiotów;

15)  usługach i rzemiośle nieuciążliwym – należy przez to rozumieć usługi i rzemiosło, które nie powodują uciążliwej emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagany, a także nie będące inwestycjami wymienionymi w pkt 16;

16)  usługach i rzemiośle uciążliwym – należy przez to rozumieć usługi i rzemiosło, które mogą powodować uciążliwą emisję substancji i energii, lub dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagany lub będące następującymi inwestycjami: stacje dystrybucji paliw płynnych i gazowych, piekarnie, zakłady rzemieślnicze i drobnej wytwórczości zatrudniające powyżej 5 pracowników, stacje obsługi samochodów, lakiernie i warsztaty samochodowe, stolarnie, tartaki, usługi wymagające dostaw częściej niż raz na 2 dni i samochodami cięższymi niż 3,5 tony, hurtownie, magazyny i składy, usługi handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 300 m²;

17)  uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawisko lub stan utrudniający życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a w szczególności różnego rodzaju emisje takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami;

18)  urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia budowlane ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi;

19)  zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską o charakterze parkowym lub ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie;

20)  zieleni izolacyjnej i ochronnej – należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską, izolującą istniejącą i planowaną zabudowę od istniejących i planowanych terenów komunikacji oraz od terenów uciążliwych.

2.       Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.Rozdział 2. System oznaczeń planu

§ 6.1.     Poszczególnym terenom, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przypisuje się określone przeznaczenie podstawowe, oznaczone na rysunku planu graficznie poniższymi wyróżnikami literowymi, które są ustaleniami obowiązującymi:

1)    tereny zabudowy mieszkaniowej:

a)    MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

b)    ZR – tereny zabudowy letniskowej;

2)    tereny zabudowy usługowej:

a)    U – tereny usług niepublicznych,

b)    UO – tereny usług oświaty,

c)    UZ – tereny usług zdrowia,

d)    UKs – tereny usług kultu religijnego,

e)    KSn – tereny stacji paliw;

3)    tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej:

a)    PU – tereny produkcyjno-usługowe,

b)    PS – tereny przemysłowo-składowe,

c)    PE – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców;

4)    tereny użytkowane rolniczo:

a)    RO – tereny zabudowy zagrodowej,

b)    RUO – tereny rolne usług oświaty,

c)    RUZ – tereny obsługi gospodarki zwierzęcej,

d)    RPZ – tereny produkcji gospodarki zwierzęcej,

e)    RUL – tereny obsługi gospodarki leśnej;

5)    tereny zieleni i wód:

a)    ZL – tereny lasów,

b)    ZLZ – tereny przeznaczone do zalesienia,

c)    ZP – tereny zieleni parkowej - urządzonej,

d)    ZCc – tereny cmentarzy czynnych,

e)    ZCz – tereny cmentarzy zamkniętych,

f)     W – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

6)    tereny komunikacji:

a)    KDK S – tereny dróg publicznych ekspresowych,

b)    KDK GP – tereny dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego,

c)    KDK G – tereny dróg publicznych głównych,

d)    KDR Z – tereny dróg publicznych zbiorczych,

e)    KDP G – tereny dróg publicznych głównych,

f)     KDP Z – tereny dróg publicznych zbiorczych,

g)    KDP L – tereny dróg publicznych lokalnych,

h)    KDG – tereny dróg publicznych dojazdowych,

i)     KDW – tereny dróg wewnętrznych;

7)    tereny zabudowy infrastruktury technicznej:

a)    WW – tereny obiektów zaopatrzenia w wodę,

b)    NO – tereny obiektów odprowadzania i oczyszczania ścieków,

c)    EG – tereny obiektów gazownictwa,

d)    EC – tereny obiektów ciepłowniczych.

2.      Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów z uwzględnieniem powyższych symboli literowych zawarte są w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

3.       Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1)    granice obszarów objętych opracowaniem planu;

2)    granice i symbole literowe jednostek strukturalnych;

3)    linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

4)    granice obszarów posiadających obowiązujące plany miejscowe lub dla których przystąpiono do sporządzania planów miejscowych, a nie są objęte niniejszym planem;

5)    granice Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

6)    granice obszarów zagrożenia powodziowego w zasięgu wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%;

7)    granice Przyrodniczego Systemu Gminy;

8)    granice sięgaczy Przyrodniczego Systemu Gminy;

9)    nieprzekraczalna linia zabudowy 100 m od linii brzegowej rzek i zbiorników wodnych;

10)  granice stref ochrony konserwatorskiej:

a)    strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej,

b)    strefa B – pośredniej ochrony konserwatorskiej,

c)    strefa K – ochrony krajobrazu,

d)    strefa OW – obserwacji archeologicznej;

11)  granice stref ochronnych i stref o określonym sposobie użytkowania:

a)    strefa o określonym sposobie użytkowania wokół ujęć wody,

b)    strefa ochronna wokół cmentarzy,

c)    strefa o określonym sposobie użytkowania wokół oczyszczalni ścieków,

d)    strefa o określonym sposobie użytkowania wokół planowanej lokalizacji składowiska odpadów, ozn. NUg,

e)    strefa ochronna linii kolejowej od terenu zamkniętego;

12)  linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia ze strefą o określonym sposobie użytkowania, ozn. KN110kV;

13)  gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 ze strefą o określonym sposobie użytkowania, ozn. G.

4.       Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami informacyjnymi:

1)    granice administracyjne gmin i sołectw;

2)    linia kolejowa;

3)    granice terenów, obszarów i stref oraz oznaczenia infrastruktury technicznej przebiegające poza granicami obszarów objętych planem.

5.       Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice obszarów, terenów i stref oraz granice administracyjne biegnące na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach.

6.       Przyjęte oznaczenia oraz wyróżniki są zgodne z treścią rysunków planu.

Rozdział 3. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem

§ 7. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem:

1)    zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych planem muszą uwzględniać normy rozwoju zrównoważonego; w szczególności nie mogą naruszać walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy;

2)    wyłącza się z nowego zainwestowania tereny o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych oraz posiadające istotne znaczenie dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego - doliny rzek i cieków wodnych, tereny leśne i ich obrzeża, wąwozy i rozcięcia erozyjne, tereny źródliskowe i podmokłe;

3)    ustala się możliwość, z zastrzeżeniem pkt 4, jedynie inwestowanie zgodne z ustalonym w planie przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu odrębnymi symbolami i wyodrębnionych za pomocą linii rozgraniczających;

4)    w poszczególnych terenach ustala się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych terenów oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, nie przedstawionych na rysunku planu obiektów i sieci infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz obiektów gospodarki odpadami (nie związanych z podłożem), służących bezpośredniej obsłudze tych terenów oraz terenów sąsiednich;

5)    budowę infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi terenu należy przewidzieć w pasach drogowych lub w terenach przyległych do pasów drogowych;

6)    przy projektowaniu obiektów budowlanych i zagospodarowaniu terenów inwestycji obowiązuje kształtowanie architektury oraz krajobrazu uwzględniające tradycje regionalne, ochronę wartości kulturowych i środowiska przyrodniczego;

7)    w przypadku szerokości działki budowlanej poniżej 18 m ustala się możliwość usytuowania budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w zbliżeniu na odległość nie mniejszą niż 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;

8)    w granicach obszarów objętych planem ustala się możliwość lokalizacji obiektów i funkcji nie przewidzianych ustaleniami planu, a nie kolidujących z podstawowym lub uzupełniającym przeznaczeniem terenu;

9)    ustala się rozpoczęcie użytkowania nowych i przebudowywanych obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych po uprzednim lub co najmniej równoczesnym uruchomieniu niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w §20, a w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę;

10)  dla poszczególnych funkcji terenów ustala się niżej podane minimalne wskaźniki miejsc postojowych (mp) samochodów osobowych:

a)    zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i letniskowa – 2 mp / 1 działkę,

b)    administracja, rzemiosło, produkcja i składy – 1 mp / 5 zatrudnionych,

c)    handel, usługi – 1 mp / każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

d)    gastronomia – 1 mp / 5 konsumentów,

e)    obiekty kultury i sportu – 1 mp / 6 użytkowników jednocześnie;

11)  ogrodzenia działek od strony ulic należy lokalizować nie bliżej niż w ustalonych liniach rozgraniczających terenów i ulic; ogrodzenia powinny nawiązywać charakterem i wysokością do ogrodzeń na sąsiadujących ze sobą działkach, z ograniczeniem ich wysokości do 2,2 m oraz zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych;

12)  ustala się lokalizację obiektów małej architektury oraz urządzeń budowlanych, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;

13)  ustala się lokalizację wolno stojących obiektów reklamowych i tablic informacyjnych, z ograniczeniem ich powierzchni – na terenach zabudowy mieszkaniowej – do 2 m2;

14)  tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania dojazdów i uzbrojenia, przy czym dla dotychczasowego użytkowania terenów nie ustala się terminów czasowych.


Rozdział 3. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania
i zabudowy obszarów objętych planem

§ 7. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem:

1)    zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych planem muszą uwzględniać normy rozwoju zrównoważonego; w szczególności nie mogą naruszać walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy;

2)    wyłącza się z nowego zainwestowania tereny o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych oraz posiadające istotne znaczenie dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego - doliny rzek i cieków wodnych, tereny leśne i ich obrzeża, wąwozy i rozcięcia erozyjne, tereny źródliskowe i podmokłe;

3)    ustala się możliwość, z zastrzeżeniem pkt 4, jedynie inwestowanie zgodne z ustalonym w planie przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu odrębnymi symbolami i wyodrębnionych za pomocą linii rozgraniczających;

4)    w poszczególnych terenach ustala się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych terenów oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, nie przedstawionych na rysunku planu obiektów i sieci infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz obiektów gospodarki odpadami (nie związanych z podłożem), służących bezpośredniej obsłudze tych terenów oraz terenów sąsiednich;

5)    budowę infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi terenu należy przewidzieć w pasach drogowych lub w terenach przyległych do pasów drogowych;

6)    przy projektowaniu obiektów budowlanych i zagospodarowaniu terenów inwestycji obowiązuje kształtowanie architektury oraz krajobrazu uwzględniające tradycje regionalne, ochronę wartości kulturowych i środowiska przyrodniczego;

7)    w przypadku szerokości działki budowlanej poniżej 18 m ustala się możliwość usytuowania budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w zbliżeniu na odległość nie mniejszą niż 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;

8)    w granicach obszarów objętych planem ustala się możliwość lokalizacji obiektów i funkcji nie przewidzianych ustaleniami planu, a nie kolidujących z podstawowym lub uzupełniającym przeznaczeniem terenu;

9)    ustala się rozpoczęcie użytkowania nowych i przebudowywanych obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych po uprzednim lub co najmniej równoczesnym uruchomieniu niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w §20, a w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę;

10)  dla poszczególnych funkcji terenów ustala się niżej podane minimalne wskaźniki miejsc postojowych (mp) samochodów osobowych:

a)    zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i letniskowa – 2 mp / 1 działkę,

b)    administracja, rzemiosło, produkcja i składy – 1 mp / 5 zatrudnionych,

c)    handel, usługi – 1 mp / każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

d)    gastronomia – 1 mp / 5 konsumentów,

e)    obiekty kultury i sportu – 1 mp / 6 użytkowników jednocześnie;

11)  ogrodzenia działek od strony ulic należy lokalizować nie bliżej niż w ustalonych liniach rozgraniczających terenów i ulic; ogrodzenia powinny nawiązywać charakterem i wysokością do ogrodzeń na sąsiadujących ze sobą działkach, z ograniczeniem ich wysokości do 2,2 m oraz zakazem stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych;

12)  ustala się lokalizację obiektów małej architektury oraz urządzeń budowlanych, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;

13)  ustala się lokalizację wolno stojących obiektów reklamowych i tablic informacyjnych, z ograniczeniem ich powierzchni – na terenach zabudowy mieszkaniowej – do 2 m2;

14)  tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania dojazdów i uzbrojenia, przy czym dla dotychczasowego użytkowania terenów nie ustala się terminów czasowych.Rozdział 4.  Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenów

§ 8.1.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych graficznie wyróżnikami literowymi obowiązują poniżej określone warunki zabudowy i zagospodarowania terenów.

2.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „MU” – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym oraz pod obiekty usług niepublicznych, mieszczące m.in. funkcje handlu i gastronomii wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki mieszkaniowe jednorodzinne,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę podstawową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowymi o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.;

6)    obowiązuje utrzymanie tradycyjnego charakteru projektowanej zabudowy oraz sytuowanie budynków w ujednoliconej linii zabudowy, kalenicowo lub szczytowo, w zależności od istniejącego układu, szerokości działek itp., lecz w miarę możliwości w jednym z tych sposobów;

7)    wolno stojące budynki gospodarcze i garażowe należy realizować w tylnej części działki; zaleca się realizację budynków gospodarczych i garażowych we wspólnej bryle z budynkami mieszkalnymi;

8)    ustala się usytuowanie budynków gospodarczych i garażowych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej, stykających się z podobnymi budynkami zlokalizowanymi lub planowanymi wspólnie na działce sąsiedniej;

9)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

10)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

11)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

12)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

3.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZR” – tereny zabudowy letniskowej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę letniskową przeznaczoną na indywidualne potrzeby związane z wypoczynkiem i rekreacją indywidualną, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    tereny zieleni rekreacyjnej ogólnodostępnej,

b)    budynki usługowe o funkcji handlowej sezonowej o uciążliwości nie przekraczającej granic władania dysponentów poszczególnych obiektów, z wyłączeniem funkcji rzemieślniczej,

c)    urządzenia sportu i rekreacji dla potrzeb mieszkańców,

d)    liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

3)    obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować przy łącznym spełnieniu warunków, że nie będą uciążliwe dla środowiska, są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych i że nie będą zajmowały więcej niż 20% terenu;

4)    obowiązuje intensywność zabudowy  od 0,1 do 0,2 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80%;

5)    powierzchnia zabudowy działki nie może przekroczyć 10% powierzchni działki, nie więcej jednak niż 150 m2; obowiązuje zadrzewienie działki na min. 50% powierzchni;

6) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne;

7)    preferowana regionalna forma zabudowy – dachy o symetrycznych połaciach dwuspadowe w układzie kalenicowym nachylone pod kątem 30 – 45 st., z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.; nową zabudowę letniskową należy kształtować tak, aby nawiązywała formą architektoniczną do wzorców tradycyjnej zabudowy zagrodowej tego rejonu, istniejącej w pobliskich wsiach;

8)    zakaz realizacji budynków gospodarczych, przy czym ustala się możliwość realizacji jednego garażu lub wiaty na samochód osobowy na działce, z preferencją dla dobudowanego do budynku letniskowego;

9)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

10)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

11)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

12)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

4.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „U” – tereny usług niepublicznych, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu, gastronomii oraz usług i rzemiosła nieuciążliwego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki usług publicznych,

b)    obiekty targu i wystaw,

c)    lokalizacja mieszkań na wyższych kondygnacjach budynków,

d)    budynki mieszkalne jednorodzinne jako uzupełniające działkę,

e)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

f)     liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej,

g)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do otoczenia tej zabudowy;

6)    ustala się przekrycie budynków dachami płaskimi oraz dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

7)    budynki gospodarcze i garażowe należy realizować w tylnej części działki;

8)    ustala się możliwość usytuowania budynków gospodarczych i garażowych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej, stykających się z podobnymi budynkami zlokalizowanymi lub planowanymi wspólnie na działce sąsiedniej;

9)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

10)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

11)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

12)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

5.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „UO” – tereny usług oświaty, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty usług oświaty, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    obiekty innych usług publicznych, mieszczące funkcje administracji, zdrowia, opieki społecznej i kultury,

b)    budynki usług niepublicznych, pod warunkiem bezpośredniego związku z funkcją podstawową,

c)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

d)    urządzenia sportu, rekreacji i wypoczynku,

e)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

f)     zieleń urządzona,

g)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – trzy kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów;

6)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

7)    linia zabudowy wolnostojącej budynków gospodarczych i garażowych nie może „wyprzedzać” linii zabudowy budynku podstawowego;

8)    nawierzchnie nieutwardzone powinny być zagospodarowane w formie zieleni urządzonej;

9)    wprowadza się zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych w odległości do 100 m od granic stref „A” i „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczonych wokół zespołu dworsko-parkowego z częścią folwarczną w miejscowości Miętne;

10)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

11)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

12)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

13)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

6.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „UZ” – tereny usług zdrowia, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty usług zdrowia, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    obiekty innych usług publicznych i niepublicznych, mieszczące funkcje oświaty, administracji i opieki społecznej, pod warunkiem bezpośredniego związku z funkcją podstawową,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    zieleń urządzona,

e)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów;

6)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

7)    linia zabudowy wolnostojącej budynków gospodarczych i garażowych nie może „wyprzedzać” linii zabudowy budynku podstawowego;

8)    nawierzchnie nieutwardzone powinny być zagospodarowane w formie zieleni urządzonej;

9)    wprowadza się zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych w odległości do 100 m od granic stref „A” i „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczonych wokół zespołu dworsko-parkowego z częścią folwarczną w miejscowości Miętne;

10)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

11)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

12)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

13)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

7.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „UKs” – tereny usług kultu religijnego, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty kultu religijnego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki mieszkalne oraz usług publicznych i niepublicznych, pod warunkiem bezpośredniego związku z funkcją podstawową,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę,

c)    urządzenia sportu, rekreacji i wypoczynku,

d)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

e)    zieleń urządzona,

f)     liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

4)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów w nawiązaniu do krajobrazu i architektury regionalnej;

5)    wolno stojące budynki gospodarcze i garażowe należy realizować na zapleczu terenów oraz minimalizować ich wielkość;

6)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

7)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

8)    obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

9)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

8.       Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „KSn” – tereny stacji paliw, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty stacji paliw płynnych i gazowych ogólnie dostępnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu i gastronomii,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

5)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów oraz utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do otoczenia tej zabudowy;

6)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

7)    ustala się lokalizowanie obiektów o uciążliwości nie wykraczającej poza granice władania działki;

8)    zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i obiektów z funkcja mieszkalną, z wyjątkiem funkcji stałego nadzoru obiektu;

9)    linia zabudowy wolnostojącej budynków gospodarczych i garażowych nie może „wyprzedzać” linii zabudowy budynku podstawowego;

10)  nakazuje się uwzględnienie z zagospodarowaniu miejsc parkingowych w ilości w pełni zaspokajającej potrzeby obiektu;

11)  wprowadza się obowiązek uwzględnienia w zagospodarowaniu zieleni wysokiej i średniej o charakterze izolacyjnym oraz ozdobnym od terenów o innej funkcji o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m, z wykluczeniem sadzenia topoli;

12)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

13)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

14)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

15)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

9.      Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „PU” – tereny produkcyjno-usługowe, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów zabudowy obiektów produkcyjnych, oraz usług i rzemiosła uciążliwego, w tym: obiektów rzemiosła produkcyjnego, drobnego przetwórstwa płodów rolnych, zakładów produkcyjno-naprawczych, drobnych zakładów wytwórczych, obsługi motoryzacji, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki socjalno-administracyjnego zaplecza działalności gospodarczej,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    zieleń urządzona,

e)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%; obowiązuje warunek zagospodarowania działek zielenią izolacyjną jednocześnie z realizacją inwestycji;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – 7,5 m do zwieńczenia ścian;

5) obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 30 st.;

6)    w odniesieniu do obiektów projektowanych obowiązuje wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej o szerokości min. 3,0 m wzdłuż granic działek o różnych funkcjach oraz przyległych do dróg;

7)    obowiązuje zasada grupowania obiektów usługowo-produkcyjnych i strefowanie funkcjonalne oraz ograniczanie kolizyjności zagospodarowywania w granicach terenu;

8)    ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów produkcyjnych oraz restrukturyzacji terenów zdegradowanych w kierunku zmniejszenia uciążliwości funkcji;

9)    obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu warunków ochrony środowiska, szczególnie dotyczących ochrony wód i powietrza m.in. uszczelnienie podłoża, odwodnienie nawierzchni placów itp.;

10)  obowiązuje urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników terenu na własnym terenie;

11)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

12)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

13)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

14)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

10.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „PS” – tereny przemysłowo-składowe, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów zabudowy obiektów przemysłowych, produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i rzemiosła uciążliwego, w tym: rzemiosła produkcyjnego, przetwórstwa płodów rolnych, produkcji materiałów budowlanych, zakładów produkcyjno-naprawczych, drobnych zakładów wytwórczych, obsługi motoryzacji, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki socjalno-administracyjnego zaplecza działalności gospodarczej,

b)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    zieleń urządzona,

e)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 2,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%; obowiązuje warunek zagospodarowania działek zielenią izolacyjną jednocześnie z realizacją inwestycji;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – 7,5 m do zwieńczenia ścian;

5) obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 30 st.;

6)    w odniesieniu do obiektów projektowanych obowiązuje wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej o szerokości min. 3,0 m wzdłuż granic działek o różnych funkcjach oraz przyległych do dróg;

7)    obowiązuje zasada grupowania obiektów usługowo-produkcyjnych i strefowanie funkcjonalne oraz ograniczanie kolizyjności zagospodarowywania w granicach terenu;

8)    ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów produkcyjnych oraz restrukturyzacji terenów zdegradowanych w kierunku zmniejszenia uciążliwości funkcji;

9)    obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu warunków ochrony środowiska, szczególnie dotyczących ochrony wód i powietrza m.in. uszczelnienie podłoża, odwodnienie nawierzchni placów itp.;

10)  ustala się możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przy czym realizacja tych inwestycji może wymagać postępowania określonego w przepisach prawa ochrony środowiska;

11)  obowiązuje urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników terenu;

12)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

13)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

14)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

15)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

11.     Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „PE” – tereny powierzchniowej eksploatacji surowców (kruszywa naturalnego oraz iłów zastoiskowych), obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

b)    budynki gospodarcze obsługujące funkcję podstawową,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

d)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – jedna kondygnacja nadziemna;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.;

6)    wyrobisko urządzić w minimalnej odległości 3,0 m od przylegających dróg i bezpiecznej odległości od przylegających działek sąsiednich, przy pochyleniu ściany eksploatacyjnej nie przekraczającego 32 st.;

7)    nadkład gromadzić początkowo na tymczasowym składowisku nadkładu zlokalizowanym na własnej działce, następnie w wyrobisku poeksploatacyjnym;

8)    rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego prowadzić (na podstawie opracowanej dokumentacji rekultywacyjnej) równolegle z eksploatacją złoża, z wykorzystaniem zdjętego wcześniej nadkładu oraz przy przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych (orka lub kultywatorowanie, wapnowanie i wysianie nawozów mineralnych, wysianie roślin pionierskich - np. łubinu - przeznaczonych na tzw. zielony nawóz, przeznaczonych do przyorania), a po zabiegach rekultywacyjnych teren przeznaczyć pod uprawy polowe lub leśne;

9)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

10)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

11)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

12.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RO” – tereny zabudowy zagrodowej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki mieszkalne jednorodzinne,

b)    budynki letniskowe rekreacji indywidualnej,

c)    budynki usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu, gastronomii oraz usług podstawowych nieuciążliwych, związane z obsługą terenu,

d)    budynki usług publicznych,

e)    budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową,

f)     parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

g)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować pod warunkiem, że nie będą zajmowały więcej niż 30% terenu;

4)    obowiązuje intensywność zabudowy  od 0,1 do 0,3 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

5)    obowiązuje utrzymanie tradycyjnego charakteru projektowanej zabudowy oraz sytuowanie budynków w miarę możliwości w ujednoliconej linii zabudowy, kalenicowo lub szczytowo, w zależności od istniejącego układu, szerokości działek itp., lecz w miarę możliwości w jednym z tych sposobów;

6) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych;

7)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.;

8)    ustala się możliwość lokalizacji nieuciążliwych usług w istniejących lub nowych budynkach, pod warunkiem, że nie spowodują one kolizji z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem;

9)    wolno stojące budynki gospodarcze, garażowe, składowe, inwentarskie oraz budowle rolnicze należy realizować w środkowej i tylnej części działki za budynkami mieszkalnymi;

10)  ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów zabudowy zagrodowej na obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub letniskowej;

11)  ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów zabudowy zagrodowej na nieuciążliwe usługi i działalność produkcyjną, funkcjonujące w zabudowie zagrodowej, pod warunkiem ograniczenia oddziaływania;

12)  ustala się możliwość realizacji w zabudowie zagrodowej drugiego budynku mieszkalnego (bez wydzielania odrębnej działki), przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, pod warunkiem, że obiekt nie spowoduje kolizji oraz utrudnień w funkcjonowaniu istniejącego zagospodarowania;

13)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

14)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

15)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

16)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

13.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RUO” – tereny rolne usług oświaty, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod upraw polowych i ogrodniczych związanych z usługami oświaty, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki gospodarcze, garażowe, składowe, inwentarskie oraz budowle rolnicze związane z obsługą usług oświaty,

b)    dojścia i dojazdy,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 0,5 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – jedna kondygnacja nadziemna;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

6)    ustala się możliwość utrzymania i realizacji terenów otwartych, zieleni niskiej, zadrzewień pojedynczych i w grupach, użytków zielonych, nieużytków, cieków i zbiorników wodnych;

7)    ustala się możliwość wypasu i upraw rolnych;

8)    stosowanie nawozów mineralnych należy dostosować do stopnia zasobności gleb i potrzeb pokarmowych roślin, w miejsce nawozów mineralnych stosować powinno się stosować nawozy naturalne, np. obornik, kompost;

9)    wprowadza się preferencję dla rolnictwa ekologicznego;

10)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

11)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

12)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

13)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

14.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RUZ” – tereny obsługi gospodarki zwierzęcej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę obsługi gospodarki zwierzęcej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki gospodarcze, garażowe, składowe oraz budowle rolnicze związane z obsługą gospodarki zwierzęcej,

b)    dojścia i dojazdy,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

6)    nakaz zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych w przypadku nowo budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów;

7)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

8)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

9)    obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

10)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

15.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RPZ” – tereny produkcji gospodarki zwierzęcej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę produkcji gospodarki zwierzęcej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki gospodarcze, garażowe, składowe oraz budowle rolnicze związane z obsługą gospodarki zwierzęcej,

b)    dojścia i dojazdy,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

6)    ustala się możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane;

7)    nakaz zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych w przypadku nowo budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów;

8)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

9)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

10)  obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

11)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

16.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RUL” – tereny obsługi gospodarki leśnej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę obsługi gospodarki leśnej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki gospodarcze, garażowe, składowe oraz budowle związane z obsługą gospodarki leśnej,

b)    dojścia i dojazdy,

c)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 0,5 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne;

5)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 15 – 45 st.;

6)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

7)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

8)    obowiązują ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości określone w §9;

9)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

17.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZL” – tereny lasów oraz enklaw występujących na poszczególnych terenach funkcjonalnych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki leśnej;

2)    ustala się możliwość inwestowania związanego z funkcjonowaniem gospodarki leśnej;

3)    ustala się w terenach lasów pozostawienie istniejących polan, terenów użytków zielonych i cieków wodnych;

4)    obowiązuje zagospodarowanie i użytkowanie zgodne z programem zagospodarowania lasów;

5)    obowiązuje nakaz bezwzględnej ochrony terenów leśnych tj. zakaz uszczuplania powierzchni lasów, niszczenia lub powodowania działań osłabiających odporność biologiczną drzewostanu;

6)    zakazuje się lokalizowania wszelkich budynków, z wyjątkiem bezpośrednio związanych z gospodarką leśną w lasach i w odległości od ściany lasu, określonej w przepisach techniczno-budowlanych.

18.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZLZ” – tereny przeznaczone do zalesienia, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyłącznie w celu zalesień;

2)    ustala się zainwestowanie związane z funkcjonowaniem gospodarki leśnej;

3)    ustala się możliwość pozostawienia w terenach zalesień istniejących terenów użytków zielonych i cieków wodnych;

4)    obowiązuje zagospodarowanie i użytkowanie zgodne z programem zagospodarowania lasów;

5)    obowiązuje nakaz bezwzględnej ochrony terenów leśnych tj. zakaz uszczuplania powierzchni lasów, niszczenia lub powodowania działań osłabiających odporność biologiczną drzewostanu;

6)    zakazuje się lokalizowania wszelkich budynków, z wyjątkiem bezpośrednio związanych z gospodarką leśną w lasach i w odległości od ściany lasu określonej w przepisach techniczno-budowlanych.

19.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZP” – tereny zieleni parkowej, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod urządzenie zieleni wysokiej, średniej i niskiej o charakterze parkowym;

2)    ustala się przeprowadzanie ciągów pieszych i rowerowych oraz przystosowywanie terenu do funkcji wypoczynkowej;

3)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pod warunkiem realizacji wyłącznie infrastruktury podziemnej, z zachowaniem odległości ochronnych w stosunku do zieleni parkowej;

4)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 0,5 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 70%;

5)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

6)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

7)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

20.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „W” – tereny wód powierzchniowych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wód powierzchniowych śródlądowych wraz z przyległym gruntem stałym;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

b)    budynki gospodarcze obsługujące funkcję podstawową,

c)    urządzenia towarzyszące ww. budynkom,

d)    przejścia piesze i przejazdy,

e)    urządzenia hydrotechniczne,

f)     liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obiekty i urządzenia, o których mowa w pkt 2 mogą być realizowane pod warunkiem, że nie będą zajmowały więcej niż 5% terenu;

4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – jedna kondygnacja nadziemna;

5)    obowiązuje utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do otoczenia tej zabudowy oraz architektury regionalnej;

6)    obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.;

7)    w odniesieniu do zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych, rybackich i funkcji ekologicznej w miejscowościach Stoczek – Wilkowyja obowiązuje kształtowanie brzegów w sposób naturalny z obudową roślinnością krzewiastą i zadrzewieniem; budowa zbiornika zgodna z projektem oraz z zachowaniem procedur określonych w przepisach szczególnych; strefa ochronna od brzegów zbiornika 50 - 75 m; zabudowa w rejonie zbiornika wymaga zbiorczych urządzeń wodno-kanalizacyjnych;

8)    w odniesieniu do stawów hodowlanych obowiązuje nawodnienie stawów wodą gruntową, bez doprowadzenia wody z zewnątrz, bez naruszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności istniejących stawów sąsiednich lub wodą z cieków powierzchniowych po spełnieniu procedur określonych w przepisach szczególnych; skarpy ziemne nieumocnionych o nachyleniu 1:2, przy głębokości wykopu nie przekraczającej 2,0 m, przy średniej głębokości napełnienia wodą stawów do1,5 m;

9)    obowiązuje intensywność zabudowy  0,05 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 95%;

10)  obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

11)  obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

12)  obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

21.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZCc” – tereny cmentarzy czynnych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów cmentarzy czynnych;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    obiekty sakralne, kaplice i domy przedpogrzebowe,

b)    budynki zaplecza związane z konserwacją zieleni zaplecza,

c)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

d)    urządzenia towarzyszące ww. budynkom,

e)    przejścia piesze, przejazdy i stanowiska postojowe,

f)     liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pod warunkiem realizacji wyłącznie infrastruktury podziemnej, z zachowaniem odległości ochronnych;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 0,1 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10%;

4)    obowiązuje utrzymanie indywidualnego charakteru obiektów w nawiązaniu do krajobrazu i architektury regionalnej;

5)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

6)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

7)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

22.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „ZCz” – tereny cmentarzy zamkniętych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów cmentarzy zamkniętych;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pod warunkiem realizacji wyłącznie infrastruktury podziemnej, z zachowaniem odległości ochronnych;

3)    obwiązuje zakaz realizacji nowych obiektów;

4)    obowiązuje usytuowanie obiektów i urządzeń wymienionych w pkt. 2 w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

5)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

6)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

23.    Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „WW” – tereny obiektów zaopatrzenia w wodę, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów obiektów i urządzeń wodociągowych;

2)    budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów pod warunkiem zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

5)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

6)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

24.     Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „NO” – tereny obiektów odprowadzania i oczyszczania ścieków, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów obiektów i urządzeń kanalizacyjnych;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

b)    budynki gospodarcze obsługujące funkcję podstawową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    ustala się możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane;

5)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

6)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

7)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

25.     Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „EG” – tereny obiektów gazownictwa, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów obiektów i urządzeń gazowniczych;

2)    budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów pod warunkiem zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

5)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

6)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

26.     Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „EC” – tereny obiektów ciepłowniczych, obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenów:

1)    ustala się podstawowe przeznaczenie terenów obiektów i urządzeń ciepłowniczych;

2)    jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się:

a)    budynki zaplecza socjalnego dla pracowników,

b)    budynki gospodarcze obsługujące funkcję podstawową,

c)    parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy,

d)    liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)    obowiązuje intensywność zabudowy  do 1,0 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30%;

4)    przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów pod warunkiem zastosowania urządzeń i technologii ekologicznych, ograniczających uciążliwość oddziaływania obiektu do granic własnej działki;

5)    obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (w miarę ujednoliconych) w minimalnych odległościach zgodnie z ustaleniami określonymi w §19;

6)    obowiązują ustalenia ogólne określone w §7 oraz ustalenia określone dla wyznaczonych stref ochronnych, stref o określonym sposobie użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie prawnej określone w Rozdziałach 6, 7 i 8;

7)    obowiązują ustalenia w zakresie komunikacji określone w §19 oraz ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej określone w §20.

 


Rozdział 5. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

§ 9.1.     Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane obowiązujące na obszarach objętych planem, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5:

1)    nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia obowiązkowego scalania i podziału nieruchomości;

2)    ustala się możliwość scalania i podziałów nieruchomości według przepisów szczególnych;

3)    zakaz wydzielania działek nie mających dostępu do ulicy lub ciągu komunikacyjnego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu nieruchomości składającej się z innej działki mającej dostęp do ulicy lub ciągu komunikacyjnego.

2.       Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej „MU” obowiązują zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:

1)    ustala się minimalną szerokość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę:

a)    wolno stojącą                         – 20,0 m,

b)    bliźniaczą                   – 16,0 m,

c)    szeregową                  – 10,0 m,

przy czym w przypadku braku możliwości spełnienia powyższych warunków, w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość jednostkowego zmniejszenia szerokości pojedynczej działki, odpowiednio o:

dla a) 20 %,

dla b)  10 %,

dla c)    5 %;

2)    ustala się minimalną wielkość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę:

a)    wolno stojącą                         – 1000 m2,

b)    bliźniaczą                   –   800 m2,

c)    szeregową                  –   600 m2,

przy czym w przypadku braku możliwości spełnienia powyższych warunków, w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość jednostkowego zmniejszenia powierzchni pojedynczej działki, odpowiednio o:

dla a) 20 %,

dla b)  10 %,

dla c)    5 %.

3.       Dla terenów zabudowy letniskowej „ZR” obowiązują zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:

1)    ustala się minimalną wielkość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę:

a)    1500 m2 dla projektowanych nowych podziałów,

b)    1000 m2 dla działek istniejących.

4.       Dla terenów zabudowy zagrodowej „RO” obowiązują zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane:

1)    ustala się minimalną szerokość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową dla projektowanych nowych podziałów – 20,0 m;

2)    ustala się minimalną wielkość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową:

a)    2500 m2 dla projektowanych nowych podziałów,

b)    1500 m2 dla działek istniejących;

3)    ustala się minimalną wielkość pojedynczej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 1000 m2.

5.      Wprowadza się obowiązek scalenia i podziału poszczególnych nieruchomości nie spełniających powyższych ustaleń, przed ich wykorzystaniem na cele budowlane.

 

 


Rozdział 6. Tereny i obiekty środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi podlegające ochronie oraz zasady tej ochrony

§ 10. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego obowiązujące na obszarach objętych planem:

1)    zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do cieków wodnych i rowów melioracyjnych oraz wód gruntowych;

2)    zakaz składowania odpadów poza urządzonymi miejscami do gromadzenia odpadów, obowiązuje wstępna segregacja oraz wywóz odpadów w sposób zorganizowany na zorganizowane składowisko odpadów;

3)    zakaz stosowania w budownictwie materiałów zagrażających zdrowiu ludzi i środowisku przyrodniczemu;

4)    nakaz wyposażenia zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, usługowej, przemysłowej nieobjętej siecią kanalizacyjną w szczelne zbiorniki na ścieki;

5)    nakaz przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

6)    nakaz objęcia ochroną gruntów leśnych - zarówno położonych w granicach terenów lasów jak i enklaw leśnych; obowiązuje zakaz przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne, z wyłączeniem terenów, na które uzyskano zgodę, o której mowa w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

7)    nakaz ochrony istniejących drzew pomnikowych i zadrzewień oraz obowiązek wprowadzania nowych tam, gdzie nie będą w kolizji z istniejącym użytkowaniem – zwłaszcza wzdłuż dróg i rowów melioracyjnych oraz w sąsiedztwie obiektów uciążliwych;

8)    nakaz ochrony i uzupełnień zieleni izolacyjnej, ochronnej i przydrożnej;

9)    nakaz objęcia kanalizacją wszystkich budynków położonych w granicach wyznaczonej Aglomeracji Garwolin na zasadach określonych w przepisach prawa wodnego;

10)  nakaz dotrzymywania standardów jakości środowiska na granicy terenów działalności usługowej i produkcyjnej;

11)  nakaz ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska następujących terenów:

a)    tereny zabudowy mieszkaniowej,

b)    tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

12)  nakaz rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;

13)  nakaz ochrony pomników przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody:

a)    Miętne - park szkolny:

9 dębów szypułkowych,

4 wiązy górskie,

b)    Marianów w granicach administracyjnych wsi Wilkowyja:

głaz granitowy (gnejs różowo-szary), w lesie sosnowym obok drogi do Trzcianki - obok działek rekreacyjnych,

głaz granitowy (średnioziamisty, różowo-szary), w lesie obok drogi do Trzcianki.

§ 11.1.    Obszary objęte planem położone są częściowo w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmującego swym zasięgiem zachodnią część gminy Garwolin (na zachód od terenów kolejowych).

2.    Na tych obszarach obowiązują ustalenia zgodnie z Rozporządzeniem Nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 164, poz. 5193), a mianowicie:

§ 2.

1.    Na terenie obszaru (...) (Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) wprowadza się następujące ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych, wodnych i lądowych.

2.         Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:

1)    utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania;

2)    wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne - używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie;

3)    zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z tych gatunków;

4)    pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu;

5)    zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno–leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;

6)    utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach;

7)    zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji;

8)    zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a także ograniczanie szkód łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych alternatywnych metod;

9)    stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu;

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt, grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;

12) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych;

13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem;

14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.

3.    Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych obejmują:

1)    przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w razie konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;

2)    propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a także Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego – zgodnie z wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie dominacji gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;

3)    maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania użytków zielonych; propagowanie powrotu do użytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych obniżeń terenowych;

4)    prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość i techniki koszenia), w tym powrót do tradycyjnego użytkowania (koszenie ręczne) oraz opóźnianie pierwszego pokosu po 15 lipca, a w przypadku łąk wilgotnych koszenie we wrześniu z pozostawieniem pojedynczych stogów siana na ich obrzeżach do końca lata;

5)    preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;

6)    ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;

7)    zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych;

8)    zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;

9)    melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;

10) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjecie działań ochronnych w celu ich zachowania;

11) wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody o objecie ochroną prawną stanowisk gatunków chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, także ekosystemów i krajobrazów ważnych do zachowania w postaci rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych; opracowanie i wdrażanie programów reintrodukcji, introdukcji oraz czynnej ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych związanych z nieleśnym ekosystemami lądowymi;

12) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

13) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków środowiskowych;

14) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych.

4.    Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:

1)    zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza rowami melioracyjnymi;

2)    wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę możliwości wały należy lokalizować jak najdalej od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;

3)    tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej;

4)    prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej;

5)    zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w zbiornikach wodnych na obszarach miedzywala; zalecane jest stopniowe przywracanie naturalnych procesów kształtowania i sukcesji starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych wylewów;

6)    ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;

7)    rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony;

8)    wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) winno być poprzedzone analizą bilansu wodnego zlewni;

9)    zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych budowlach piętrzących;

10) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;

11) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;

12) wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody celem obejmowania ochroną prawną zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego fragmentów ekosystemów wodnych oraz stanowisk gatunków chronionych i rzadkich właściwych dla ekosystemów hydrogenicznych;

13) opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi;

14) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;

15) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej;

16) rozpoznanie oraz ewentualną przebudowę struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód;

17) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; w razie możliwości wprowadzanie wtórnego zabagnienia terenów.

§ 3.

1.    Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:

1)    zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoconej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2)    realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);

3)    likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4)    wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5)    wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urządzeń wodnych;

6)    dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7)    likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;

8)    lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2.    Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 2, nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

3.    Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 4, nie dotyczy wydobywania piasku i _wiru na powierzchni nie przekraczającej 2ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000m3, a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych – zgodnie z ustawa z dnia z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.).

4.    Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.<<

§ 12. Ustalenia obowiązujące w granicach Przyrodniczego Systemu Gminy obowiązują poniższe ustalenia:

1)    nakaz maksymalnego pozostawienia terenów w użytkowaniu zbliżonym do naturalnego, bądź jego restrukturyzacji poprzez wprowadzenie układów ekologicznie stabilizujących;

2)    nakaz pozostawienia terenów jako otwartych - nie należy tworzyć jakichkolwiek przegród utrudniających grawitacyjny spływ chłodnego powietrza;

3)    nakaz zapewnienia przepustów w nasypach drogowych i kolejowych oraz utrzymania ich drożności w celu umożliwienia migracji flory i fauny w strefie ekologicznej;

4)    nakaz ochrony przed przekształceniem użytków zielonych w grunty orne;

5)    nakaz ograniczenia do niezbędnego minimum stosowania chemicznych środków ochrony upraw rolnych i leśnych, a w szczególności środków toksycznych dla ludzi, o długim okresie karencji – na terenach przyległych do wód powierzchniowych w pasie 100 m od brzegów;

6)    zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, w szczególności budynków mieszkalnych, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest lub może być wymagane oraz obiektów usług i rzemiosła uciążliwego;

7)    zakaz eksploatacji surowców naturalnych oraz gromadzenia odpadów.

§ 13. Ustalenia obowiązujące w granicach sięgaczy Przyrodniczego Systemu Gminy obowiązują poniższe ustalenia:

1)    nakaz maksymalnego pozostawienia tych terenów w użytkowaniu zbliżonym do naturalnego;

2)    nakaz maksymalnego ograniczenia lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i usługowych z uwagi na nieodpowiednie dla posadowienia budynków warunki gruntowo-wodne, niekorzystne warunki klimatyczne, możliwość zanieczyszczenia płytko występujących wód gruntowych;

3)    zakaz lokalizacji wszelkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest lub może być wymagane oraz obiektów usług i rzemiosła uciążliwego.

§ 14.1.    Plan uwzględnia ustalone przepisami szczególnymi strefy ochronne oraz strefy o określonym sposobie użytkowania wokół obiektów podlegających ochronie lub wokół obiektów uciążliwych, w obrębie których obowiązują poniższe ustalenia.

2.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy o określonym sposobie użytkowania wokół ujęć wody:

1)    do czasu ustanowienia wymaganych przepisami szczególnymi stref wokół ujęć wody, obowiązują poniższe ustalenia;

2)    w bezpośredniej strefie o określonym sposobie użytkowania ustalonej według przepisów szczególnych obowiązują:

a)    zakaz działalności inwestycyjnej, użytkowania gruntów oraz wszelkich działań nie związanych bezpośrednio z eksploatacją ujęcia,

b)    nakaz odprowadzania wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły przedostawać się do urządzeń do poboru wody,

c)    nakaz ogrodzenia, odpowiedniego oznakowania oraz zagospodarowania terenu ujęcia wody zielenią;

3)    w pośredniej strefie o określonym sposobie użytkowania ustalonej według przepisów szczególnych obowiązują:

a)    zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, utylizacji ścieków przez doły chłonne oraz rolniczego wykorzystania ścieków, w tym stosowania gnojowicy,

b)    zakaz stosowania środków ochrony roślin o wysokiej toksyczności,

c)    zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu,

d)    zakaz budowy zakładów przemysłowych zagrażających jakości wody,

e)    zakaz lokalizowania dużych ferm hodowlanych,

f)     zakaz składowania i przechowywania środków chemicznych i toksycznych bez ich zabezpieczenia przed możliwością infiltracji do gruntu,

g)    zakaz budowy nowych ujęć wody.

3.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy ochronnej wokół cmentarzy:

1)    zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności oraz studni i ujęć wody w odległości 150 m od granic cmentarza;

2)    ustala się, po zwodociągowaniu terenów położonych w strefie ochronnej, lokalizację budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności w odległości nie mniejszej niż 50 m od granic cmentarza pod warunkiem przyłączenia ich do gminnej sieci wodociągowej.

4.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy o określonym sposobie użytkowania, ustalonej przepisami szczególnymi, wokół oczyszczalni ścieków:

1)    zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności;

2)    zakaz lokalizacji sieci wodociągowej oraz ujęć wody.

5.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy o określonym sposobie użytkowania, ustalonej przepisami szczególnymi, wokół planowanej lokalizacji składowiska odpadów, oznaczonej na rysunku planu „NUg”:

1)    zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, sieci wodociągowej oraz innych obiektów o funkcjach chronionych.

6.      Nakaz przestrzegania ustaleń strefy ochronnej linii kolejowej od terenu zamkniętego:

1)    zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i funkcji chronionych w odległości mniejszej niż 40 m od granicy terenów kolejowych;

2)    zakaz lokalizacji budynków produkcyjnych i magazynowych o pokryciu dachu z materiałów niepalnych w odległości mniejszej niż 10 m od granicy terenów kolejowych (nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru);

3)    zakaz nie dotyczy lokalizacji nowej zabudowy, pod warunkiem zastosowania uzgodnionych z właściwymi organami rozwiązań technicznych ochrony akustycznej lub rozwiązania ekranów akustycznych;

4)    ustalenia powyższe obowiązują do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, określenia jego granic oraz wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobu korzystania z terenu, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska;

5)    ponadto w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują postanowienia przepisów w prawie wymagań odległości i warunków opuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.Rozdział 7. Tereny i obiekty podlegające ochronie zabytków i środowiska kulturowego oraz zasady ich ochrony

§ 15.1.   Na obszarach objętych planem zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków, które zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami objęte są szczególną ochroną prawną:

1)    zespół dworsko-parkowy w Miętnem z częścią folwarczną:

a)    dwór, drewniany, 1840-1842, rozbudowany (z wymianą ścian zewnętrznych na murowane) – nr rej. 1089 z 27.02.1975 r.,

b)    oficyna, drewniana, 1 poł. XIX w., przebudowana – nr rej. 1089 z 27.02.1975 r.,

c)    obora, murowana, 1 poł. XIX w., przebudowana – nr rej. 1089 z 27.02.1975 r.,

park dworski, 1 poł. XIX w. – nr rej. A-104 z 19.05.1976 r.

2.       Zasady zagospodarowania, prowadzenia prac i robót oraz podejmowania innych działań przy ww. zabytkach regulują przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisy prawa budowlanego.

§ 16.1.   Na obszarach objętych planem zlokalizowane są obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, które jako obiekty o wysokich wartościach kulturowych obejmuje się w planie ochroną konserwatorską:

1)    Budy Uśniackie:

a)    dom nr 22, drewn., k. XIX w.;

2)    Czyszkówek:

a)    dom Nr 1, drewn., l. 30-te XX w.,

b)    dom Nr 4, drewn., l. 30-te XX w.,

c)    dom Nr 22, drewn., p. XX w.,

d)    dom Nr 24, drewn., p. XX w.,

e)    dom z zagrody młynarskiej, drewn., p. XX w.;

3)    Górki:

a)    rządcówka, drewn., 1 poł. XIX w.,

b)    dom Nr 17, drewn., k. XIX w.,

c)    dom Nr 24, drewn., p. XX w.,

d)    dom Nr 37, drewn., l. 20-te XX w.,

e)    dom Nr 38, drewn., l. 20-te XX w.;

4)    Izdebnik:

a)    dom Nr 2, drewn., l. 20-te XX w.,

b)    dom Nr 19,drewn., l. 30-te XX w.;

5)    Jagodne:

a)    dom Nr 5, drewn., p. XX w.,

b)    dom Nr 22, drewn., p. XX w.,

c)    dom Nr 35, drewn., p. XX w.,

d)    dom Nr 55, drewn., p. XX w.,

e)    dom Nr 57, drewn., p. XX w.,

f)     dom Nr 87, drewn., p. XX w.,

g)    dom Nr 95, drewn., p. XX w.,

h)    dom Nr 110, drewn., p. XX w.;

6)    Krystyna:

a)    dom Nr 24, drewn., p. XX w.,

b)    dom Nr 57, drewn., p. XX w.,

c)    dom Nr 73, drewn., p. XX w.;

7)    Niecieplin:

a)    dom Nr 18, drewn., p. XX w.;

8)    Rębków:

a)    zespół dworsko-parkowy:

–     dwór ul. Zacisze 1, drewn., k. XIX w.,

–     czworak ul. Młyńska 46, drewn., k. XIX w.,

–     park dworski pomiędzy ulicą Zacisze i Młyńską, k. XIX w.,

b)    dom ul. Staromiejska 47, drewn., p. XX w.,

c)    dom ul. Staromiejska 50, drewn., p. XX w.,

d)    dom ul. Staromiejska 12, drewn., l. 20-te XX w.,

e)    dom ul. Borki 64, mur., p. XX w.,

f)     dom ul. Borki 58, drewn., l. 20-te XX w.,

g)    dom ul. Podsadowiec 52, drewn., l. 30-te XX w.,

h)    dom ul. Podsadowiec 44, drewn., l. 20- te XX w.,

i)     dom ul. Podsadowiec 36, drewn., l. 20- te XX w.,

j)     dom ul. Podsadowiec 14, drewn., l. 20- te XX w.,

k)    dom ul. Podsadowiec 8, drewn., l. 20- te XX w.;

9)    Ruda Talubska:

a)    dom ul. Akacjowa 29, drewn., p. XX w.,

b)    wieża ciśnień ul. Kolejowa, mur., l. 30- te XX w.;

10)  Stara Huta:

a)    dom Nr 11, drewn., p. XX w.,

b)    dom Nr 23, drewn., p. XX w.,

c)    dom Nr 25, drewn./mur., p. XX w.,

d)    dom Nr 29, drewn., l. 20- te XX w.,

e)    dom Nr 30, drewn., l. 20- te XX w.;

11)  Stary Puznów:

a)    dom Nr 21a, drewn., l. 20- te XX w.,

b)    dom Nr 35, drewn., l. 20- te XX w.;

12)  Stoczek:

a)    dom Nr 15, drewn., l. 30- te XX w.,

b)    dom Nr 30, drewn., l. 20- te XX w.;

13)  Sulbiny:

a)    dom ul. Wspólna 32, drewn., l. 20- te XX w.;

14)  Wilkowyja:

a)    dom Nr 56, drewn., l. 20- te XX w.,

b)    dom Nr 72, drewn., ok. 1918 r.,

c)    dom Nr 80a, drewn., l. 20- te XX w.,

d)    plebania (Wilkowyja – Marianów), drewn., p. XX w.;

15)  Wola Rębkowska:

a)    budynek dawnego Urzędu Gminy ul. Długa, drewn., k. XIX w.,

b)    dom ul. Długa 144 Nr 82, drewn., 2 poł. XIX w.,

c)    dom Nr ul. Długa 104 101, drewn., p. XX w.,

d)    dom ul. Długa (d. nr 135), drewn., 1918 r.,

e)    dom ul. Długa (d. nr 136), drewn., l. 30-te XX w.,

f)     dom ul. Długa 42 Nr 138, drewn., l. 20-te XX w.,

g)    dom ul. Słoneczna 1, drewn., p. XX w.;

16)  Wola Władysławowska:

a)    dom Nr 11, drewn., p. XX w.,

b)    dom Nr 14, drewn., p. XX w.,

c)    dom wł. Kowalski Edward, drewn., p. XX w.,

d)    dom Nr 67, drewn., l. 30-te XX w.

§ 17.1.   Na obszarach objętych planem wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

1)    strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej: ochrony historycznej struktury przestrzennej:

a)    wokół zespołu dworsko-parkowego w Miętnem (bez części folwarcznej) oraz na zachód od zespołu;

2)    strefa „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej: zachowanych elementów zabytkowych:

a)    wokół części folwarcznej zespołu dworsko-parkowy w Miętnem,

b)    wokół zespołu dworsko-parkowego w Rębkowie,

c)    wokół cmentarza parafialnego w Wilkowyi,

d)    wokół cmentarza żydowskiego w Sulbinach;

3)    strefa „K” – ochrony krajobrazu:

a)    wokół zespołu dworsko-parkowy w Miętnem łącznie z częścią folwarczną oraz na zachód od zespołu,

b)    teren na zachód od cmentarza parafialnego w Wilkowyi;

4)    strefa „OW” – obserwacji archeologicznej; strefy zlokalizowane są na obszarach objętych planem.

2.      W granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    rewaloryzowane, przebudowywane, (modernizowane) i remontowane obiekty muszą zachowywać dawny charakter zabudowy w nawiązaniu do charakteru zachowanych elementów pierwotnej zabudowy terenu;

2)    wszelkie działania związane z rewaloryzacją, przebudową, (modernizacją) i remontem istniejących obiektów muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3)    wszelkie działania związane z montażem urządzeń reklamowych i informacyjnych oraz innych urządzeń wolno stojących i umieszczanych na obiektach muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)    zakazuje się wznoszenia jakichkolwiek obiektów kubaturowych;

5)    zakazuje się wytyczania nowych ciągów komunikacji kołowej;

6)    nakazuje się skablowanie projektowanych i istniejących napowietrznych linii energetycznych;

7)    wymaga się zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania sieci dróg, alei, szpalerów roślinnych, osi widokowych i kompozycyjnych układu oczek i cieków wodnych;

8)    wymaga się zachowania istniejących podziałów parcelacyjnych.

3.      W granicach strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    nowo wznoszone, rozbudowywane, przebudowywane, (modernizowane), rewaloryzowane i remontowane muszą zachowywać charakter dawnej zabudowy w nawiązaniu do charakteru zachowanych elementów pierwotnej zabudowy terenu;

2)    wszelkie działania związane z budową nowych oraz rewaloryzacją, rozbudową, przebudową, (modernizacją) i remontem istniejących obiektów muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3)    wszelkie działania związane z montażem urządzeń reklamowych i informacyjnych oraz innych urządzeń wolno stojących i umieszczanych na obiektach muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)    nakazuje się skablowanie projektowanych i istniejących napowietrznych linii energetycznych;

5)    należy zachować minimalną powierzchnię zieleni naturalnej i urządzonej – 40% powierzchni terenu.

4.      W granicach strefy „K” ochrony krajobrazu, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    wszelkie działania związane z budową nowych oraz rewaloryzacją, rozbudową, przebudową, (modernizacją) i remontem istniejących obiektów muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2)    zakazuje się wprowadzania nowych nasadzeń wysoką zielenią;

3)    nakazuje się zachowanie istniejącej wartościowej zieleni;

4)    nakazuje się skablowanie projektowanych i istniejących napowietrznych linii energetycznych.

5.      W granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    wszelkie działania powodujące zmiany w sposobie użytkowania i zagospodarowania związane z pracami ziemnymi (np. przy budowie obiektów kubaturowych i inwestycji liniowych) i przekształceniami istniejącego ukształtowania terenu (np. melioracje, niwelacje, budowa zbiorników wodnych) muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2)    w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych związanych z budową inwestycji liniowych, niezbędne jest uwzględnienie nadzoru archeologicznego i w razie konieczności przeprowadzenia wyprzedzających badań wykopaliskowych;

3)    w przypadku lokalizacji inwestycji związanych z kopalniami piasku, realizację inwestycji należy każdorazowo poprzedzić archeologicznymi badaniami ratowniczymi;

4)    w przypadku znalezienia przedmiotów posiadających cechy zabytku obowiązują zasady postępowania uregulowanie w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 


Rozdział 8. Tereny i obiekty podlegające ochronie ze względu na zagrożenie powodziowe

§ 18.1.   Obszary objęte planem znajdują się częściowo w obszarze zagrożenia powodziowego w zasięgu wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%, określonego zgodnie ze „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwa powodzi”.

2.      Na terenach objętych obszarem zagrożenia powodziowego obowiązują zasady postępowania uregulowane w przepisach prawa wodnego.


Rozdział 9. Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 19.1.    Wyznaczone w planie tereny komunikacji, określone liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami, z przeznaczeniem pod:

1)    KDK S – tereny dróg publicznych ekspresowych (droga Nr. 17);

2)    KDK GP – tereny dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego (droga Nr.17);

3)    KDK G – tereny dróg publicznych głównych (droga Nr. 76);

4)    KDR Z – tereny dróg publicznych zbiorczych (droga Nr. 810);

5)    KDP G – tereny dróg publicznych głównych;

6)    KDP Z – tereny dróg publicznych zbiorczych;

7)    KDP L – tereny dróg publicznych lokalnych;

8)    KDG – tereny dróg publicznych dojazdowych;

9)    KDW – tereny dróg wewnętrznych.

2.       Na terenach komunikacji ustala się następujące zasady ogólne:

1)    drogi realizować według podstawowych parametrów w liniach rozgraniczających określonych poniżej;

2)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość korekty miejscowego zmniejszenia szerokości drogi w liniach rozgraniczających, wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych w przepisach o drogach;

3)    przy projektowanych nowych i przebudowie istniejących dróg umożliwić w miarę potrzeb i możliwości realizację ścieżek rowerowych;

4)    lokalizacja nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejących zjazdów z dróg na działki, na zasadach określonych w przepisach o drogach;

5)    ustala się możliwość realizacji miejsc postojowych jako uzupełnienia programu ich zabezpieczenia na terenach sąsiednich, na zasadach określonych w przepisach o drogach;

6)    realizację sieci infrastruktury technicznej przewiduje się na zasadach określonych w § 20;

7)    dla zabudowy zlokalizowanej przy drogach i ciągach komunikacyjnych obowiązują minimalne odległości określone poniżej;

8)    zabrania się lokalizacji kubaturowych obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, za wyjątkiem przystanków komunikacji zbiorowej, z zastrzeżeniem pkt 9 i 10;

9)    ustala się możliwość pozostawienia, remontu, przebudowy i rozbudowy obiektów budowlanych istniejących w pasie drogowym oraz w odległościach mniejszych niż określone poniżej, wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych w przepisach o drogach;

10)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość lokalizacji obiektów budowlanych w pasie drogowym oraz w odległościach mniejszych niż określone poniżej, wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych w przepisach o drogach;

11)  ogrodzenia terenów przyległych do dróg i ciągów komunikacyjnych należy lokalizować w liniach rozgraniczających, z dopuszczeniem cofnięcia ogrodzenia w głąb działki;

12)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość lokalizacji ogrodzeń w pasie drogowym, wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych w przepisach o drogach.

3.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg publicznych oznaczonych „KDK”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren drogi publicznej Nr 17:

a)    obecnie droga główna ruchu przyspieszonego, do pozostawienia w tej klasie na odcinku ok. 1470 m w miejscowości Sulbiny, od granicy obszarów wyznaczonych do sporządzenia planu miejscowego obejmującego tereny obwodnicy miasta Garwolin do granicy miasta Garwolin, przy czym po oddaniu do użytkowania ww. obwodnicy ustala się możliwość zmiany klasyfikacji odcinka tej drogi na niższy zgodnie z ustaleniami pomiędzy obecnym i docelowym zarządcą tej drogi,

b)    docelowo droga ekspresowa na odcinkach położonych na południowym i północnym krańcu gminy łącznie z zachodnią obwodnicą miasta Gawolin, przy czym w granicach planu znajduje się tylko część szerokości pasa drogowego o długości ok. 320 m;

2)    teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego Nr 17 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej „KDK 17 GP”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 35,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 7,0 m plus pasy awaryjne o szerokości min. 2,5 m po obu stronach jezdni,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

3)    teren drogi publicznej ekspresowej Nr 17 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu drogi publicznej ekspresowej oznaczonej „KDK 17 S”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 40,0 m,

b)    w układzie docelowym dwie jezdnie z pasem dzielącym z opaskami; minimalna szerokość jednej jezdni – 7,0 m plus pas awaryjny o szerokości min. 2,5 m,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 40,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

4)    teren drogi publicznej głównej Nr 76 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu drogi publicznej głównej oznaczonej „KDK G 76”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 25,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 6,0 m,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

4.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg publicznych oznaczonych „KDR”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren drogi publicznej zbiorczej Nr 810 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu drogi publicznej zbiorczej oznaczonej „KDR 810 Z”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 20,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 5,5 m,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

5.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg publicznych oznaczonych „KDP”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren dróg publicznych głównych Nr Nr 36 529, 36 535, 36 538, 36 539 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg publicznych głównych oznaczonych „KDP ... G”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 25,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 6,0 m,

c)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

2)    teren dróg publicznych zbiorczych Nr Nr 36 515, 36 516, 36 530, 36 532, 36 533, 36 537 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg publicznych zbiorczych oznaczonych „KDP ... Z”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 20,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 5,5 m,

c)    minimalna odległość dla budowli na terenie zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

d)    minimalna odległość dla budowli poza terenem zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

3)    teren dróg publicznych lokalnych Nr Nr 36 280, 36 514, 36 517, 36 519, 36 531 – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg publicznych lokalnych oznaczonych „KDP ... L”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 15,0 m – poza terenem zabudowy i przeznaczonym pod zabudowę,

b)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 12,0 m – w terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę,

c)    minimalna szerokość jezdni – 5,0 m,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

e)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

6.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg publicznych oznaczonych „KDG”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren dróg publicznych dojazdowych – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg publicznych dojazdowych oznaczonych „KDG”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 15,0 m – poza terenem zabudowy i przeznaczonym pod zabudowę,

b)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 10,0 m – w terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę,

c)    minimalna szerokość jezdni – 5,0 m,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

e)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

7.      Na wyznaczonych w planie terenach dróg wewnętrznych oznaczonych „KDW”, obowiązują następujące warunki realizacji i zasady sytuowania obiektów budowlanych:

1)    teren dróg wewnętrznych – podstawowe parametry, linie rozgraniczające i minimalne odległości dla terenów położonych przy ciągu dróg wewnętrznych oznaczonych „KDW”:

a)    projektowana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – minimum 5,0 m,

b)    minimalna szerokość jezdni – 3,0 m poza terenem zabudowy, pod warunkiem zastosowania mijanek,

c)    minimalna szerokość jezdni – 4,0 m w terenie zabudowy,

d)    minimalna odległość dla obiektów budowlanych – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

2)    na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę ustala się możliwość lokalizacji oraz wydzielenia dróg wewnętrznych, poza wyznaczonymi w planie terenami dróg wewnętrznych, po uwzględnieniu powyższych ustaleń, jeśli nie naruszy to szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów.

8.      Na terenach przeznaczonych w planie pod komunikację oraz zabudowę ustala się możliwość lokalizacji oraz wydzielenia ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych, jeśli nie naruszy to szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów, po uwzględnieniu poniższych ustaleń:

1)    minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wydzielonych ciągów – 5,0 m;

2)    minimalna szerokość powierzchni ruchu – 2,5 m;

3)    minimalne odległości dla obiektów budowlanych, należy przyjmować jak określone dla dróg publicznych przy których zlokalizowano ciągi, nie mniejsze jednak niż określone dla dróg wewnętrznych.

 

 


Rozdział 10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§ 20.1.   Wyznaczone w planie sieci i linie infrastruktury technicznej, określone symbolami na rysunku planu oraz w sposób graficzny, wskazują program potrzeb infrastruktury; w zakresie ich szczegółowej lokalizacji obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych.

2.       Ustala się następujące zasady ogólne uzbrojenia w infrastrukturę techniczną obszarów objętych planem:

1)    zaopatrzenie budynków i obiektów budowlanych w energię elektryczną, wodę, gaz oraz odbiór ścieków sanitarnych i wód deszczowych powinno odbywać się za pośrednictwem istniejących i projektowanych zbiorczych systemów sieci uzbrojenia terenu;

2)    planuje się utrzymanie przebiegu istniejących sieci uzbrojenia terenu z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i konserwacji oraz budowę nowych sieci uzbrojenia terenu;

3)    wszelkie przewody uzbrojenia podziemnego (poza przyłączami do posesji) mogą być lokalizowane wyłącznie w istniejących i projektowanych ciągach komunikacyjnych w granicach ich linii rozgraniczających;

4)    w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość likwidacji lub przebudowy kolidujących z planowaną zabudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, za zgodą i na warunkach określonych przez ich gestorów;

5)    zakazuje się sadzenia drzew i roślinności o rozbudowanych systemach korzeniowych w miejscach przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

3.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w energię elektryczną:

1)    utrzymanie przebiegu istniejących linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i konserwacji;

2)    budowa nowych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia;

3)    budowa nowych linii kablowych średniego i niskiego napięcia, będzie realizowana w pasach technicznych pod chodnikami lub w pasach zieleni w liniach rozgraniczających dróg kołowych lub ciągów pieszo-jezdnych i pieszych;

4)    zasilanie w energię elektryczną budynków i obiektów budowlanych z istniejących urządzeń i sieci elektrycznych za pośrednictwem projektowanych przyłączy kablowych niskiego napięcia;

5)    zachowanie strefy o określonym sposobie użytkowania (strefy bezpieczeństwa) dla linii napowietrznych wysokiego napięcia – pozostawienie pasa technicznego o szerokości minimalnej 40,0 m;

6)    zachowanie strefy o określonym sposobie użytkowania (strefy bezpieczeństwa) dla linii napowietrznych średniego napięcia – pozostawienie pasa technicznego o szerokości minimalnej 12,0 m;

7)    zachowanie strefy o określonym sposobie użytkowania (strefy bezpieczeństwa) dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowych – pozostawienie pasa technicznego o szerokości minimalnej 1,0 m;

8)    pozostawienie pod projektowanymi i istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi pasów bez zalesień i zadrzewień – zgodnie z PN-E-05IOO-J – o szerokości min. 9,3 m;

9)    w pozostawionych pasach bez zalesień i zadrzewień ustala się możliwość prowadzenia gospodarki leśnej pod warunkiem utrzymywania pod linią drzew nie przekraczających 2 m wysokości oraz pozostawienia wokół każdego słupa powierzchni nie zalesionej w odległości co najmniej 4,0 m od słupa;

10)  projektowane stacje transformatorowe nasłupowe należy lokalizować przy granicy działek w bezpośredniej bliskości dróg lokalnych przy spełnieniu przepisów szczególnych;

11)  projektowane stacje transformatorowe kubaturowe nadziemne należy lokalizować na terenach zabudowy na wydzielonych geodezyjnie działkach o wymiarach minimalnych 12 x 9 m, przy granicy działek z drogami oraz ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy działek sąsiednich;

12)  oświetlenie dróg wykonać jedno- lub dwustronnie w zależności od klasy i szerokości drogi;

13)  oświetlenie zewnętrzne należy przystosować do wygaszania.

4.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w sieć wodociągową:

1)    zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej gminnej sieci wodociągowej;

2)    istniejące gminne ujęcia wody zaopatrujące system wodociągowy do pozostawienia, z możliwością przebudowy i rozbudowy;

3)    wszelkie nowo budowane odcinki wodociągów powinny posiadać pełne uzbrojenie komunalne tj. hydranty, zasuwy w studzienkach, studzienki chłonne itp.;

4)    ustala się możliwość lokalizacji indywidualnych ujęć wody wyłącznie w zabudowie rozproszonej oraz przy korzystnych warunkach gruntowych.

5.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w sieć kanalizacji sanitarnej:

1)    odprowadzanie ścieków do istniejącej i projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

2)    na terenach pozbawionych sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji, ustala się możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki;

3)    ustala się możliwość budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącznie w zabudowie rozproszonej oraz przy korzystnych warunkach gruntowych;

4)    odprowadzanie ścieków z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywóz ścieków ze zbiorników na ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków;

5)    ustala się możliwość lokalizacji nowych oczyszczalni ścieków na przygotowanych i wyznaczonych terenach, po przeprowadzeniu postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

6.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w sieć kanalizacji deszczowej:

1)    odprowadzanie wód opadowych do istniejących i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej;

2)    na terenach pozbawionych sieci kanalizacji deszczowej ustala się możliwość odprowadzenia wód deszczowych do gruntu oraz cieków powierzchniowych;

3)    zakazuje się odprowadzania wód opadowych od budynków i dziedzińców na nawierzchnie wszelkich ciągów komunikacyjnych.

7.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w sieć gazową:

1)    zasilanie budynków i obiektów budowlanych w gaz z projektowanej sieci gazowej;

2)    sieć gazowa powinna odpowiadać warunkom technicznym określonym w przepisach szczególnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - Dz.U. Nr 97, poz. 1055);

3)    linia ogrodzeń winna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu;

4)    dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową;

5)    gazyfikacja jest możliwa, o ile zawarte będzie porozumienie pomiędzy dostawcą i odbiorcą gazu po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla przedsiębiorstwa gazowniczego;

6)    planuje się budowę stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, przy przeprowadzeniu postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

8.      Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię grzewczą:

1)    energię do ogrzewania budynków, wentylacji, przygotowania ciepłej wody i potrzeb technologicznych należy dostarczać z projektowanej sieci cieplnej z kotłowni indywidualnych bądź lokalnych, lub wytwarzać w indywidualnych źródłach ciepła z wykorzystaniem paliw i technologii nie powodujących pogorszenia stanu środowiska oraz o emisji spalin poniżej dopuszczalnych norm;

2)    jako paliwo preferuje się w szczególności olej opałowy niskosiarkowy, gaz ziemny, gaz propan-butan, energię elektryczną, pompy cieplne lub systemy solarne;

3)    ustala się możliwość zastosowania innych paliw, a w szczególności emitujących zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego ze źródeł o wydajności większej niż 20 kW, pod warunkiem wykonania analizy, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddziaływanie na obiekty sąsiednie z podaniem rodzaju emitowanych substancji, wielkości emisji i zasięgu rozprzestrzeniania.

9.      Ustala się następujące zasady zorganizowanego gromadzenie odpadów:

1)    gromadzenie odpadów w indywidualnie urządzonych miejscach do tego celu;

2)    zbiorcze kontenery do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać na ogólnodostępnych terenach przy ciągach komunikacyjnych;

3)    obowiązuje wstępna segregacja oraz wywóz odpadów w sposób zorganizowany na zorganizowane składowisko odpadów.Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§ 21.Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) dla wszystkich obszarów objętych planem.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Poprawiony (piątek, 28 stycznia 2011 21:50)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama