Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garwolin - Rozdział 11. Postanowienia końcowe

Spis treści
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garwolin
Rozdział 1. Zakres obowiązywania i zasięg terytorialny planu
Rozdział 2. System oznaczeń planu
Rozdział 3. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem
Rozdział 4. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenów
Rozdział 5. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane
Rozdział 6. Tereny i obiekty środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi podlegające ochronie oraz zasady tej ochrony
Rozdział 7. Tereny i obiekty podlegające ochronie zabytków i środowiska kulturowego oraz zasady ich ochrony
Rozdział 8. Tereny i obiekty podlegające ochronie ze względu na zagrożenie powodziowe
Rozdział 10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
Rozdział 11. Postanowienia końcowe
Wszystkie strony
Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§ 21.Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) dla wszystkich obszarów objętych planem.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Poprawiony (piątek, 28 stycznia 2011 21:50)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama