Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garwolin

Spis treści
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garwolin
Rozdział 1. Zakres obowiązywania i zasięg terytorialny planu
Rozdział 2. System oznaczeń planu
Rozdział 3. Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszarów objętych planem
Rozdział 4. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenów
Rozdział 5. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane
Rozdział 6. Tereny i obiekty środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi podlegające ochronie oraz zasady tej ochrony
Rozdział 7. Tereny i obiekty podlegające ochronie zabytków i środowiska kulturowego oraz zasady ich ochrony
Rozdział 8. Tereny i obiekty podlegające ochronie ze względu na zagrożenie powodziowe
Rozdział 10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
Rozdział 11. Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

 

Uchwała Nr VI / 33 / 2007

Rady Gminy Garwolin

z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), w wykonaniu Uchwały Nr XIX/182/2001 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin, Rady Gminy Garwolin uchwala, co następuje:Poprawiony (piątek, 28 stycznia 2011 21:50)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama