Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Nazwa sprawy

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z póź. zm.)

- Uchwała VI/60/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r.w sprawie ustalenia dla terenu gminy Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr.189,poz.5762 z dnia 17 października 2011r.)


Wymagane dokumenty

- pisemny wniosek przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

- załączniki:

- zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub odpis  z  rejestru  przedsiębiorstw

- dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  wnioskodawcy  do  lokalu  stanowiącego  punkt sprzedaży  napojów  alkoholowych.

- pisemną  zgodę  właściciela, użytkownika  zarządcy  lub administratora  budynku, punkt  sprzedaż  napojów  alkoholowych

- decyzję  właściwego  Państwowego  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty

- Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

- opłata o której mowa w niniejszym punkcie dotyczy przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie

- Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w punkcie sprzedaży
w roku poprzednim.

W przypadku, kiedy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, przedsiębiorca wnosi opłatę
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, przedsiębiorca wnosi opłatę
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

- Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w punkcie poprzednim wnoszą opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych
i ewidencji działalności gospodarczej

Poprawiony (wtorek, 25 czerwca 2013 08:03)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama