Wymiana dowodu osobistego

Nazwa sprawy

Wymiana dowodu osobistego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz.384 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie dowodu osobistego.

- załączniki:

- dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,

- dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie,

- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją
o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego,

- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa
- okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte
w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

Poprawiony (wtorek, 25 czerwca 2013 10:51)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama